Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jarocin
Dodane przez podpora dnia November 09 2020 16:51:01
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Jarocin o zgłaszanie uwag do załączonego projektu programu. Z projektem „Program współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” można zapoznać się na stronie internetowej www.jarocin.ug.pl Po zapoznaniu się z projektem programu wszelkie uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do dnia 20 listopada 2020 r. w formie korespondencji elektronicznej na adres: sekretariat@gminajarocin.pl w formie korespondencji tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Jarocinie 37-405 Jarocin 159 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Jarocinie, sekretariat (pok. Nr 5). Szczegółowych informacji o projekcie programu udziela Małgorzata Bąk, Inspektor ds. kancelaryjno technicznych i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Jarocinie, nr tel. 15 8713141.


Rozszerzona zawarto newsa