Zasady rozliczania dotacji w związku z COVID
Dodane przez podpora dnia June 19 2020 10:07:43
Dotyczy zasad rozliczania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom, na wykonanie zadań publicznych w 2020 r. w związku z COVID.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w oparciu o rozporządzenie z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.) stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym pandemią koronawirusa, rozumiejąc niepewność jaka towarzyszy realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym przez Gminę Jarocin, przekazujemy kilka istotnych uwag.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem terminów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.


Rozszerzona zawarto newsa
Dotyczy zasad rozliczania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom, na wykonanie zadań publicznych w 2020 r. w związku z COVID.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w oparciu o rozporządzenie z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.) stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym pandemią koronawirusa, rozumiejąc niepewność jaka towarzyszy realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym przez Gminę Jarocin, przekazujemy kilka istotnych uwag.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem terminów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Powyższe może zostać uwzględnione na wniosek organizacji, nie dotyczy to jednak sprawozdań częściowych, które są niezbędne do wypłaty kolejnych transz dotacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostało odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu epidemii, mogą zostać uznane za uzasadnione. Należy jednak mieć na uwadze, iż dotyczyć to będzie wydatków poniesionych przed powzięciem wiadomości o niemożliwości bądź niecelowości realizacji danego zadania. Pozostałych wydatków należy dokonywać rozważnie i zgodnie z obowiązującymi umowami dotacyjnymi biorąc jednakże pod uwagę realną możliwość realizacji zadania w 2020 r., na które dotacja została udzielona. Zwrotowi może jednak podlegać ta cześć dotacji, która ze względu na sytuację epidemiologiczną nie została wydana.
Dopuszcza się na podstawie art. 15zzzzzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, możliwość przedstawienia przez organizacje pozarządowe, uzasadnionych propozycji niezbędnych zmian zakresu wykonania zadania publicznego lub jego części, czyli aneksowania przedłożonych w konkursach ofert, celem ewentualnego aneksowania zawartych umów dotujących zadanie publiczne.
Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.