Zmiana wysokości stawek za odpady komunalne
Dodane przez agatapalka dnia March 12 2020 07:51:14
Wójt Gminy Jarocin zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjętymi przez Radę Gminy Jarocin w dniu 7 lutego 2020 r. uchwałą Nr XIV.110.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że koszty związane z funkcjonowaniem systemu w całości pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie całości kosztów potrzebnych na realizację nałożonego na gminę zadania.
Wysokość stawek obowiązujących od 1 kwietnia 2020 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:
- 12,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny po odliczeniu ulgi za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne (m.in. liście, skoszona trawa, resztki roślinne, odpadki kuchenne pochodzenia organicznego),
- 15,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (jeśli nie posiadamy kompostownika).
W przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Jarocin określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę podwyższoną, która wynosi dwukrotną wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy.
W związku z wejściem obowiązkowej segregacji odpadów oraz możliwości obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do uchwały Nr XIV.111.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na NOWY NUMER KONTA
53 9434 1025 2006 1691 5102 0045

Nowy wzór deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy Jarocin pokój nr 6, u Sołtysów oraz na stronie internetowej www.jarocin.ug.pl zakładka gospodarowanie odpadami. Deklaracje należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Jarocin pokój nr 6 lub u Sołtysa.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

Rozszerzona zawarto newsa