Ogłoszenie o możliwości zgłaszania
Dodane przez podpora dnia March 06 2020 11:57:03
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Budowa strefy aktywności lokalnej w Domostawie”

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, w dniu 04 marca 2020 r. złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Budowa strefy aktywności lokalnej w Domostawie”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienioną organizację, na podstawie art. 19a ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), ofertę realizacji przedmiotowego zadania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 16 kwietnia 2020 r.) można składać uwagi osobiście, na załączonym „Formularzu uwag”, dotyczące oferty, w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37 – 405 Jarocin 159, pok. Nr 5.


Rozszerzona zawarto newsa