Otwarty konkurs ofert
Dodane przez podpora dnia February 04 2019 14:51:22
Wójt Gminy Jarocin ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 zadań publicznych, w formie wsparcia.

Termin składania ofert upływa 26 lutego 2019r. do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2019 roku, z określeniem rodzaju zadania publicznego oraz numerem i nazwą zadania” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie (pok. Nr 5), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159. W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jarocinie.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak


Rozszerzona zawarto newsa