OPS Jarocin poszukuje kandydatów
Dodane przez podpora dnia October 25 2018 07:34:03
Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Nisku III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Kuratorem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a jednocześnie posiadająca pełnię praw publicznych. Kurator sprawuje pieczę nad osobą mu powierzoną, zarządza jej majątkiem, a także reprezentuje w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest powołany do reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Na żądanie kuratora Sąd opiekuńczy może przyznać stosowne wynagrodzenie ( okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby dla której ustanowiono kuratora lub opiekuna.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jarocinie
Katarzyna Pawłowska

Zgłoszenia chętnych można składać osobiście w terminie do 30.10.2018 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie lub pisemnie na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
37-405 Jarocin
lub pocztą elektroniczną na adres:
opsjarocin@wp.pl
Rozszerzona zawarto newsa