OGŁOSZENIE o powierzeniu realizacji zadania
Dodane przez podpora dnia May 28 2018 08:48:55
OGŁOSZENIE
o powierzeniu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
dot.: postępowania o powierzenie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”.

Działając na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz 450) oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr. XXVII. 187.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 r. Wójt Gminy Jarocin informuje, że po przeprowadzeniu postępowania pozakonkursowego, uznaje celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin z siedzibą 37-405 Jarocin 159, KRS 0000154063.


Rozszerzona zawarto newsa