Zmiany w przepisach o sprzedaży alkoholu
Dodane przez podpora dnia May 15 2018 13:13:56
Informacja z dnia: 2018-05-15 w sprawie zmian w sprzedaży alkoholu 10 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa weszła w życie 9 marca 2018. W związku z tym Rada Gminy ma obowiązek podjęcia w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy, nowych uchwał określających: 1. maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy odrębnie dla: • zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/ • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/, 2. zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Rozszerzona zawarto newsa
Informacja z dnia: 2018-05-15 w sprawie zmian w sprzedaży alkoholu

10 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa weszła w życie 9 marca 2018. W związku z tym Rada Gminy ma obowiązek podjęcia w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy, nowych uchwał określających:
1. maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy odrębnie dla:
• zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/
• zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/,
2. zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Ponadto Rada Gminy może w drodze uchwały ustalić:
1. maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy,
2. ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
3. odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie gminy.
Obecnie opracowane zostały projekty uchwał w sprawie:
1. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,
2. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy,
3. wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym. Do 11 czerwca br. potrwa zbieranie opinii rad sołeckich, w sprawie projektów uchwał regulujących sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Jarocin.
Analizowane aktualnie rozwiązania zakładają ustalenie limitu zezwoleń odrębnie dla każdej kategorii i rodzaju zezwoleń, bez wprowadzenia odrębnego limitu dla sołectw. Zostaje wprowadzony obowiązek określenia liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa- zarówno w przypadku placówek sklepowych, jak i w przypadku lokali gastronomicznych. Warto zaznaczyć, że liczba zezwoleń na sprzedaż piwa nie była dotychczas limitowana. Rada Gminy Jarocin zostaje zobowiązana do określenia liczby zezwoleń, odrębnie dla każdej kategorii napojów alkoholowych, tj. odrębnie dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, od 4,5 %do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18% alkoholu - oddzielnie dla sprzedaży w placówkach sklepowych i oddzielnie dla sprzedaży w lokalach gastronomicznych. Do tej pory limit dotyczył liczby punktów sprzedaży a nie liczby zezwoleń.
Aktualnie dla Gminy Jarocin limit punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 8 /punkty gastronomiczne/, a limit punktów sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 25/placówki sklepowe/.
Nielimitowana do tej pory liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Jarocin wynosi 0 /stan na dzień 15 maja br./. Z kolei liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy wynosi 1 /stan na 15 maja br./.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jarocin pokój nr 5, lub telefonicznie, nr tel. 15 8713141
Załączniki:
1. projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jarocin,
2. projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jarocin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
3. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Jarocin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.