Nabór wniosków z GPRiRPA
Dodane przez podpora dnia January 02 2018 12:03:03
Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin Nr 348.2014 z dnia 14 listopada 2014 r, oraz Nr 226.2017 r. z dnia 28 marca 2017 r., Wójt Gminy Jarocin zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego na 2018 r. uchwałą Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 grudnia 2017 r. Nr XXVIII.213.2017, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego uchwałą Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 grudnia 2017 r. Nr. XXVIII.214.2017, realizacji działań profilaktycznych na terenie Gminy Jarocin w 2018 r.

Wybrane zadania planowane i związane ściśle z zadaniami zawartymi w przyjętych programach, należy składać na załączonym formularzu wniosku. Prosi się o komputerowe wypełnienie formularza wniosku.. Każdy pomysł na realizację działań profilaktycznych winien być rozpisany na oddzielnym wniosku (dopuszcza się złożenie kilku wniosków od każdego zainteresowanego). Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 15.00wypełnionego formularza wniosku w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. nr 5. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone w podanym terminie. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. ze zmianami, każdy złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wyznaczonej jako ostateczny termin złożenia wniosku. Ostateczną akceptacją wniosku jest decyzja Wójta Gminy.

Do pobrania:
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
3. Wniosek o włączenie zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminnego Programu Przeciwdziała Narkomanii i przyznanie środków finansowych.


Rozszerzona zawarto newsa
Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin Nr 348.2014 z dnia 14 listopada 2014 r, oraz Nr 226.2017 r. z dnia 28 marca 2017 r., Wójt Gminy Jarocin zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego na 2018 r. uchwałą Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 grudnia 2017 r. Nr XXVIII.213.2017, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego uchwałą Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 grudnia 2017 r. Nr. XXVIII.214.2017, realizacji działań profilaktycznych na terenie Gminy Jarocin w 2018 r.

Wybrane zadania planowane i związane ściśle z zadaniami zawartymi w przyjętych programach, należy składać na załączonym formularzu wniosku. Prosi się o komputerowe wypełnienie formularza wniosku.. Każdy pomysł na realizację działań profilaktycznych winien być rozpisany na oddzielnym wniosku (dopuszcza się złożenie kilku wniosków od każdego zainteresowanego). Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 15.00wypełnionego formularza wniosku w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. nr 5. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone w podanym terminie. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. ze zmianami, każdy złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wyznaczonej jako ostateczny termin złożenia wniosku. Ostateczną akceptacją wniosku jest decyzja Wójta Gminy. Przy ocenie wniosków uwzględniane będą m.in.:
1. Wartość merytoryczna projektu, a zwłaszcza dostosowanie działań do potrzeb i wieku odbiorców, spójność celów, metod i form realizacji projektu, merytoryczne przygotowanie realizatorów.
2. Koszty realizacji projektu, ich struktura i oczekiwana wysokość dofinansowania.
3. Dotychczasowa realizacja projektów w ramach GPPiRPA.
4. Zakres innych działań podejmowanych przez placówkę w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

O zatwierdzeniu wniosku do realizacji oraz wysokości środków przyznanych na jego realizację, wnioskodawca zostanie powiadomiony niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Wójta Gminy Jarocin, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej gminy Jarocin www.jarocin.ug.pl

Wójt Gminy Zbigniew Walczak

Do pobrania:
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
3. Wniosek o włączenie zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminnego Programu Przeciwdziała Narkomanii i przyznanie środków finansowych.