Protokół z wyników przeprowadzonych konsultacj
Dodane przez podpora dnia November 21 2017 14:41:44
P r o t o k ó ł
z wyników przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 spisany w Urzędzie Gminy w Jarocinie w dniu 21 listopada 2017 r.
Rozszerzona zawarto newsa
P r o t o k ó ł
z wyników przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 spisany w Urzędzie Gminy w Jarocinie w dniu 21 listopada 2017 r.
W terminie od dnia 07 listopada 2017 r. do dnia 20 listopada 2017 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin Nr 270.2017 z dnia 02 listopada 2017 r., ogłoszone zostały konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Konsultacje polegały na wyrażeniu swojej opinii w sprawie projektu programu poprzez wypełnienie formularza uwag do projektu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji, i przedłożenie tych uwag w formie pisemnej drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie. Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz formularz opinii do projektu, został doręczony w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. wszystkim organizacjom działającym na terenie gminy, zamieszczony został również na stronach internetowych gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie oraz dostępny był do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. nr 5.
Do dnia 20 listopada 2017 r. żadna z organizacji, powiadomionych w sposób określony w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 270.2017 z dnia 02 listopada 2017 r. o konsultacji projektu Programu, nie wniosła uwag do ww. projektu. Projekt programu nie został poddany do zaopiniowania przez radę działalności pożytku publicznego, do czego zobowiązuje art. 5a, ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ponieważ na szczeblu naszej gminy rada taka nie działa.
W związku z powyższym prawidłowo opracowany projekt Programu zostanie poddany pod głosowanie w sprawie jego przyjęcia do realizacji w roku 2018 podczas XXVII sesji Rady Gminy w Jarocinie, zaplanowanej na dzień 24 listopada 2017 r.

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak
Sporządził:
M. Bąk