Ogłoszenie w sprawie konsultacji
Dodane przez podpora dnia November 03 2017 15:46:29
O g ł o s z e n i e
w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XXVII.185.2013 z dnia 29 października 2013 r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jarocin w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Jarocin przedkłada do konsultacji p r o j e k t „Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” – zwany dalej „Programem”.
Rozszerzona zawarto newsa
O g ł o s z e n i e
w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XXVII.185.2013 z dnia 29 października 2013 r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jarocin w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Jarocin przedkłada do konsultacji p r o j e k t „Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” – zwany dalej „Programem”.
Obowiązek uchwalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego Programu, oraz jego konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Dz.U. z 2016, poz. 1817.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu gminy Jarocin, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji:
1. termin wyrażenia opinii upływa w dniu 20 listopada 2017 r.,
2. propozycje dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy wyrazić pisemnie korzystając z załączonego formularza uwag do projektu i złożyć w następujący sposób:
a) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. Nr 5,
b ) wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159 – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy,
Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu” udostępniona zostanie na stronie internetowej Gminy Jarocin www.jarocin.ug.pl. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest p. Małgorzata Bąk – podinspektor ds. kancelaryjno – technicznych i ewidencji działalności gospodarczej
Załączniki:
1. projekt Programu

2. Formularz uwag