Informacja - kanał technologiczny
Dodane przez jkubasiewicz dnia April 14 2017 11:22:54
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) informuję, iż przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne pn.: Budowa drogi gminnej Jarocin – Zadworze II – zakres obejmuje odcinek długości ok. 800 mb.
W ramach realizacji wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w terminie 60 dni od dnia niniejszej informacji na stronie internetowej podmiot zainteresowany zgłosi udostępnienie takiego kanału. Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.
Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
Gmina Jarocin
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych – kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
• urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
• linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.
Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono kanału innym podmiotom – art. 39 ust. 6b w/w ustawy.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanych przedsięwzięć Gmina Jarocin nie będzie lokalizowała w/w kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 39, ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.
Niniejsza informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.jarocin.ug.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl
WÓJT GMINY
Zbigniew Walczak
Rozszerzona zawarto newsa