Ogłoszenie na realizację zadań publicznych w 2017 r.
Dodane przez podpora dnia February 15 2017 10:19:44
OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX.137.2016 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

Wójt Gminy Jarocin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:

Zadanie nr 1
„Upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin” - 36 500 zł

Zadanie nr 2
„Upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary” - 48 500 zł

Zadanie nr 3
Świadczenia nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno - socjalnych na terenie gminy Jarocin - 25 000 zł

Ogółem na realizację wymienionych zadań publicznych w roku 2017 przeznacza się kwotę 110 000 zł

I Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie realizacji zadań i udzielenie dotacji odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz 1817).
2. Dotacje udzielane będą na wsparcie realizacji zadania publicznego, którego szczegółowy zakres i warunki realizacji określone zostaną w umowie zawartej z oferentem wybranym w drodze konkursu.
3. Zleceniobiorca musi zabezpieczyć minimum 1 % wartości całkowitej kosztów realizacji zadania(więcej)


Rozszerzona zawarto newsa