Podpisanie umowy w NFOŚiGW
Dodane przez podpora dnia May 25 2009 14:47:08
W dniu 19 maja 2009 roku nastąpiło podpisanie umowy finansowej o dofinansowanie Projektu: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jarocin i Majdan Golczański” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ...
Rozszerzona zawarto newsa
W dniu 19 maja 2009 roku nastąpiło podpisanie umowy finansowej o dofinansowanie Projektu: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jarocin i Majdan Golczański” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, działającym z upoważnienia Ministra Środowiska na podstawie „Porozumienia ramowego w sprawie realizacji zadań w ramach procedur stosowanych w MF EOG oraz Norweskim Mechanizmie Finansowym” z dnia 7 lipca 2006 r. wraz z późn. zm, jako Instytucja Wspomagająca a Wójtem Gminy Jarocin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. Przedmiotem umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków obu Stron w zakresie realizacji w/w Projektu, a więc warunków refundacji, sprawozdawczości, kontroli i audytu oraz w szczególności w zakresie jego zarządzania, zwłaszcza finansowego. Przedmiotem projektu jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jarocinie i Majdanie Golczańskim, mająca na celu poprawę zdrowia publicznego oraz stanu wód powierzchniowych i gruntowych. Szacowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi równowartość 326 554 EUR. Na mocy umowy Instytucja Wspomagająca zobowiązuje się przekazać kwotę dofinansowania, udostępnioną przez Komitet Mechanizmu Finansowego do wysokości stanowiącej równowartość 270 846 EUR, z przeznaczeniem na pokrycie wyłącznie faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu. Poziom dofinansowania nie przekroczy 85 % całkowitego, ostatecznego kwalifikowanego kosztu realizacji inwestycji. Powyższa umowa weszła w życie w dniu podpisania i obowiązywać będzie do dnia upływu 10 lat od daty zatwierdzenia przez Komitet Mechanizmu Finansowego sprawozdania końcowego z realizacji Projektu.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jarocinie i Majdanie Golczańskim jest już w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „INŻBUD” w Janowie Lubelskim. Umowa zawarta pomiędzy Gmina Jarocin a firmą INŻBUD, przewiduje, że prace przy tej inwestycji potrwają do 31 października bieżącego roku.