Przedszkole w szkole
Dodane przez podpora dnia October 01 2014 07:43:22

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin informuje, że zakończyło realizację projektu pod nazwą „Przedszkole w szkole”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach zadania zmodernizowano oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Mostkach-Sokalach. Udało się doposażyć plac zabaw, dostosować pomieszczenia budynku szkoły do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich, a także zakupić nowe wyposażenie sali dydaktycznej dla maluchów. Dzieci zyskały pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt komputerowy. Dzięki realizacji projektu nastąpiła znacząca poprawa jakości pracy oddziału przedszkolnego w Mostkach-Sokalach. Całkowita wartość projektu wyniosła: 40 935,49 zł.

GALERIA


Rozszerzona zawarto newsa