XX Sesja Rady Gminy w Jarocinie
Dodane przez sekretarz dnia March 06 2009 13:03:27
Zaproszamy do wzięcia udziału w XX Sesji Rady Gminy w Jarocinie, która odbędzie się w dniu 13 marca 2009 r. o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:
Rozszerzona zawarto newsa
Zaproszamy do wzięcia udziału w XX Sesji Rady Gminy w Jarocinie, która odbędzie się w dniu 13 marca 2009 r. o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Zgłoszenie pisemnych poprawek i uzupełnień do protokołu z XIX sesji Rady Gminy w Jarocinie.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy organu wykonawczego od poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zdziarach”.

b ) zawarcia z Powiatem Niżańskim porozumienia dotyczącego przejęcia wykonania zadania z zakresu właściwości powiatu.

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

d) zmian w budżecie gminy na 2009r.

e) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli.

f) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin.

g) zatwierdzenia taryf za pobieraną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad sesji.