Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Zasady rozliczania dotacji w związku z COVID
Dotyczy zasad rozliczania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom, na wykonanie zadań publicznych w 2020 r. w związku z COVID.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w oparciu o rozporządzenie z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.) stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym pandemią koronawirusa, rozumiejąc niepewność jaka towarzyszy realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym przez Gminę Jarocin, przekazujemy kilka istotnych uwag.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem terminów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Powyższe może zostać uwzględnione na wniosek organizacji, nie dotyczy to jednak sprawozdań częściowych, które są niezbędne do wypłaty kolejnych transz dotacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostało odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu epidemii, mogą zostać uznane za uzasadnione. Należy jednak mieć na uwadze, iż dotyczyć to będzie wydatków poniesionych przed powzięciem wiadomości o niemożliwości bądź niecelowości realizacji danego zadania. Pozostałych wydatków należy dokonywać rozważnie i zgodnie z obowiązującymi umowami dotacyjnymi biorąc jednakże pod uwagę realną możliwość realizacji zadania w 2020 r., na które dotacja została udzielona. Zwrotowi może jednak podlegać ta cześć dotacji, która ze względu na sytuację epidemiologiczną nie została wydana.
Dopuszcza się na podstawie art. 15zzzzzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, możliwość przedstawienia przez organizacje pozarządowe, uzasadnionych propozycji niezbędnych zmian zakresu wykonania zadania publicznego lub jego części, czyli aneksowania przedłożonych w konkursach ofert, celem ewentualnego aneksowania zawartych umów dotujących zadanie publiczne.
Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

podpora dnia June 19 2020 10:07:43 · Drukuj
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?