Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Protokół z wyników przeprowadzonych konsultacj
P r o t o k ó ł
z wyników przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 spisany w Urzędzie Gminy w Jarocinie w dniu 21 listopada 2017 r.
W terminie od dnia 07 listopada 2017 r. do dnia 20 listopada 2017 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin Nr 270.2017 z dnia 02 listopada 2017 r., ogłoszone zostały konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Konsultacje polegały na wyrażeniu swojej opinii w sprawie projektu programu poprzez wypełnienie formularza uwag do projektu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji, i przedłożenie tych uwag w formie pisemnej drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie. Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz formularz opinii do projektu, został doręczony w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. wszystkim organizacjom działającym na terenie gminy, zamieszczony został również na stronach internetowych gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie oraz dostępny był do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. nr 5.
Do dnia 20 listopada 2017 r. żadna z organizacji, powiadomionych w sposób określony w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 270.2017 z dnia 02 listopada 2017 r. o konsultacji projektu Programu, nie wniosła uwag do ww. projektu. Projekt programu nie został poddany do zaopiniowania przez radę działalności pożytku publicznego, do czego zobowiązuje art. 5a, ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ponieważ na szczeblu naszej gminy rada taka nie działa.
W związku z powyższym prawidłowo opracowany projekt Programu zostanie poddany pod głosowanie w sprawie jego przyjęcia do realizacji w roku 2018 podczas XXVII sesji Rady Gminy w Jarocinie, zaplanowanej na dzień 24 listopada 2017 r.

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak
Sporządził:
M. Bąk

podpora dnia November 21 2017 14:41:44 · Drukuj
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?