Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Ogłoszenie w sprawie konsultacji
O g ł o s z e n i e
w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XXVII.185.2013 z dnia 29 października 2013 r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jarocin w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Jarocin przedkłada do konsultacji p r o j e k t „Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” – zwany dalej „Programem”.
Obowiązek uchwalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego Programu, oraz jego konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Dz.U. z 2016, poz. 1817.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu gminy Jarocin, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji:
1. termin wyrażenia opinii upływa w dniu 20 listopada 2017 r.,
2. propozycje dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy wyrazić pisemnie korzystając z załączonego formularza uwag do projektu i złożyć w następujący sposób:
a) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. Nr 5,
b ) wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159 – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy,
Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu” udostępniona zostanie na stronie internetowej Gminy Jarocin www.jarocin.ug.pl. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest p. Małgorzata Bąk – podinspektor ds. kancelaryjno – technicznych i ewidencji działalności gospodarczej
Załączniki:
1. projekt Programu

2. Formularz uwag

podpora dnia November 03 2017 15:46:29 · Drukuj
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?