Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Podpisanie umowy w NFOŚiGW
W dniu 19 maja 2009 roku nastąpiło podpisanie umowy finansowej o dofinansowanie Projektu: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jarocin i Majdan Golczański” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, działającym z upoważnienia Ministra Środowiska na podstawie „Porozumienia ramowego w sprawie realizacji zadań w ramach procedur stosowanych w MF EOG oraz Norweskim Mechanizmie Finansowym” z dnia 7 lipca 2006 r. wraz z późn. zm, jako Instytucja Wspomagająca a Wójtem Gminy Jarocin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. Przedmiotem umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków obu Stron w zakresie realizacji w/w Projektu, a więc warunków refundacji, sprawozdawczości, kontroli i audytu oraz w szczególności w zakresie jego zarządzania, zwłaszcza finansowego. Przedmiotem projektu jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jarocinie i Majdanie Golczańskim, mająca na celu poprawę zdrowia publicznego oraz stanu wód powierzchniowych i gruntowych. Szacowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi równowartość 326 554 EUR. Na mocy umowy Instytucja Wspomagająca zobowiązuje się przekazać kwotę dofinansowania, udostępnioną przez Komitet Mechanizmu Finansowego do wysokości stanowiącej równowartość 270 846 EUR, z przeznaczeniem na pokrycie wyłącznie faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu. Poziom dofinansowania nie przekroczy 85 % całkowitego, ostatecznego kwalifikowanego kosztu realizacji inwestycji. Powyższa umowa weszła w życie w dniu podpisania i obowiązywać będzie do dnia upływu 10 lat od daty zatwierdzenia przez Komitet Mechanizmu Finansowego sprawozdania końcowego z realizacji Projektu.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jarocinie i Majdanie Golczańskim jest już w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „INŻBUD” w Janowie Lubelskim. Umowa zawarta pomiędzy Gmina Jarocin a firmą INŻBUD, przewiduje, że prace przy tej inwestycji potrwają do 31 października bieżącego roku.

podpora dnia May 25 2009 14:47:08 · Drukuj
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?