Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: poczta@gminajarocin.pl
Skype: ugjarocin
Adres skrytki ePUAP: /8651556547/skrytka

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

XX Sesja Rady Gminy w Jarocinie
Zaproszamy do wzięcia udziału w XX Sesji Rady Gminy w Jarocinie, która odbędzie się w dniu 13 marca 2009 r. o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Zgłoszenie pisemnych poprawek i uzupełnień do protokołu z XIX sesji Rady Gminy w Jarocinie.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy organu wykonawczego od poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zdziarach”.

b ) zawarcia z Powiatem Niżańskim porozumienia dotyczącego przejęcia wykonania zadania z zakresu właściwości powiatu.

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

d) zmian w budżecie gminy na 2009r.

e) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli.

f) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin.

g) zatwierdzenia taryf za pobieraną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad sesji.

sekretarz dnia March 06 2009 13:03:27 · Drukuj
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?