Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: poczta@gminajarocin.pl
Skype: ugjarocin
Adres skrytki ePUAP: /8651556547/skrytka

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Wsparcie z Funduszu Inwestycji Samorządowych
W czwartek 25 czerwca 2020 roku, podczas konferencji zorganizowanej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Nisku, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber wręczył Zbigniewowi Walczakowi - Wójtowi Gminy Jarocin symboliczną promesę z kwotą wsparcia w wysokości 1 544 650 zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych.
Wsparcie można przeznaczyć na cele inwestycyjne, np. drogowe, kanalizacyjne, oświatowe, infrastrukturę kulturalną, zdrowotną itp. i zasilenie budżetu.
Termin wykorzystania środków upływa z końcem 2022 roku.

podpora dnia June 30 2020 09:58:46 · Drukuj
Budowa mostu na rzece Bukowa
funduszdrog

W dniu 25.05.2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą MOSTY ZAMOŚĆ Tomasz Czyż z siedzibą Sitaniec 123b, 22-400 Zamość na wykonanie zadania pod nazwą "Remont drogi gminnej nr 102224R Szwedy-Łążek wraz z obiektem mostowym przez rzekę Bukową”. Koszt wykonania zadania wynosi 671 412,78 zł. Termin realizacji do dnia 30.11.2020 r. Na w/w zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 402 847 zł, co stanowi 60% szacowanej wartości projektu, pozostałe 40% będzie pokryte ze środków własnych.

agatapalka dnia June 29 2020 14:54:17 · Czytaj wicej · 189 Czyta · Drukuj
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

agatapalka dnia June 29 2020 14:52:27 · Drukuj
Materiały szkoleniowe wybory PRP 2020
Materiały szkoleniowe wybory PRP 2020
podpora dnia June 24 2020 07:20:47 · Drukuj
Zasady rozliczania dotacji w związku z COVID
Dotyczy zasad rozliczania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom, na wykonanie zadań publicznych w 2020 r. w związku z COVID.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w oparciu o rozporządzenie z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.) stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym pandemią koronawirusa, rozumiejąc niepewność jaka towarzyszy realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym przez Gminę Jarocin, przekazujemy kilka istotnych uwag.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem terminów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

podpora dnia June 19 2020 10:07:43 · Czytaj wicej · 278 Czyta · Drukuj
Szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych
W dniach 18, 19.06.2020 w Sali Obrad - Remiza OSP w Jarocinie odbędą się szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r.
Ze względu na ogłoszony stan epidemii szkolenia komisji odbędą się w grupach:
czwartek

godz 9:00 - OKW nr 1 Jarocin,
godz 11:00 - OKW nr 3 Golce,
godz 12:30 - OKW nr 5 Mostki,
godz 13:30 - OKW nr 7 Zdziary.
piątek

godz 9:00 - OKW nr 2 Domostawa
godz 11:00 - OKW nr 4 Majdan Golczański,
godz 12:30 - OKW nr 6 Szyperki
Prosimy członków komisji o zachowanie środków bezpieczeństwa.
Obecność obowiązkowa.
podpora dnia June 16 2020 21:10:04 · Drukuj
Powszechny Spis Rolny PSR 2020
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.
Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi; dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
podpora dnia June 16 2020 20:59:56 · Czytaj wicej · 313 Czyta · Drukuj
Pani Kata Zofia z Katów obchodziła 101 urodziny
27 kwietnia 2020 r. Pani Kata Zofia z Katów obchodziła 101 urodziny.
W związku z panująca epidemią i zagrożeniem z tym związanym nie było możliwości uroczystego świętowania tego szczególnego faktu. Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak nie mogąc odwiedzić jubilatki przesłał Pani Zofii bukiet kwiatów z najlepszymi życzeniami przede wszystkim zdrowia i z nadzieją na spotkanie w przyszłym roku w normalnych warunkach.

podpora dnia May 20 2020 09:24:00 · Drukuj
Nowo powstała strona internetowa
Jest to strona, gdzie znajdują się informacje odnośnie tarczy, czyli pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.
Opiera się na pięciu filarach:
• Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników
• Finansowaniu przedsiębiorców
• Ochronie zdrowia
• Wzmocnieniu systemu finansowego
• Inwestycjach publicznych

http://tarcza.podkarpackie.pl/index.php/pl/

podpora dnia May 05 2020 11:52:56 · Drukuj
Laptopy dla szkół
Gmina Jarocin uzyskała dofinansowanie w wysokości 60 000 zł przeznaczone na zakup 20 laptopów i oprogramowania dla szkół w celu realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia ogólnego. Zadanie jest w trakcie realizacji i w najbliższym czasie komputery trafią do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na terenie gminy. Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
podpora dnia April 23 2020 07:23:27 · Drukuj
Życzenia Wielkanocne - 2020
podpora dnia April 10 2020 08:37:13 · Drukuj
Strona 5 z 77 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?