Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Gmina Jarocin zrealizowała zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin” współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Całkowita wartość zadania: 20 983,75 zł, w tym udział środków z:
• NFOŚiGW 9 800 zł
• WFOŚiGW w Rzeszowie 6 860 zł
• Budżetu Gminy Jarocin 4 323,75 zł
Zadaniem zostało objętych dwadzieścia gospodarstw domowych, usunięto łącznie 51,13 ton materiałów azbestowych.
agatapalka dnia November 07 2019 09:57:41 · 0 Komentarzy · 292 Czyta · Drukuj
Sukces przez kompetencje
podpora dnia November 05 2019 10:57:58 · Drukuj
Nabór do 3. Brygady Obrony Terytorialnej
podpora dnia November 05 2019 10:46:46 · Drukuj
Prezydent Andrzej Duda w Nisku
podpora dnia October 22 2019 10:48:58 · Drukuj
Złote Gody 2019
19 października 2019 r. GOKSTiR w Jarocinie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Dekoracji dostojnych jubilatów dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, składając życzenia oraz gratulacje. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci wznieśli toast symboliczną lampką szampana, otrzymali upominki, listy gratulacyjne, zrobili pamiątkowe fotografie, następnie zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Cześć artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz zespołu „Jargocianie” działających przy GOKSTiR w Jarocinie swoim występem umiliła uroczystość jubilatom oraz towarzyszącym im rodzinom i przyjaciołom.


Odznaczonych zostało 8 par:


1. Janina i Leonard Bezubikowie z Jarocina
2. Genowefa i Czesław Garbaczowie z Domostawy
3. Zuzanna i Jan Lachowie z Jarocina
4. Helena i Władysław Rosowie z Jarocina
5. Leokadia i Jan Ryczkowie z Jarocina
6. Bronisława i Ryszard Siembidowie z Jarocina
7. Ludwika i Henryk Szabatowie z Golc
8. Maria i Edward Żabowie z Domostawy


Wszystkim Jubilatom należą się słowa uznania oraz z najserdeczniejsze życzenia doczekania kolejnych jubileuszy. Życzymy Wam, abyście nadal patrzyli zgodnie w jednym kierunku. Niech Wasza miłość nadal będzie tak silna i piękna. GALERIA

podpora dnia October 22 2019 08:18:42 · Drukuj
Wyniki wyborów w Gminie Jarocin
Wyniki wyborów w Gminie Jarocin

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP - gmina Jarocin

Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP - gmina Jarocin

podpora dnia October 17 2019 07:23:33 · Drukuj
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jarocin
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Jarocin o zgłaszanie uwag do załączonego projektu programu. Z projektem „Program współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” można zapoznać się na stronie internetowej www.jarocin.ug.pl Po zapoznaniu się z projektem programu wszelkie uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do dnia 28 października 2019 r. Urząd Gminy w Jarocinie, sekretariat (pok. Nr 5). Szczegółowych informacji o projekcie programu udziela Małgorzata Bąk, Inspektor ds. kancelaryjno technicznych i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Jarocinie, nr tel. 15 8713141.
Do pobrania:
• Projekt Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

• Formularz uwag
podpora dnia October 10 2019 11:20:46 · Drukuj
Podpisanie umowy OZE

Projekt pn: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Jarocin” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na przełomie września i października 2019 r. Gmina Jarocin podpisała umowy z firmą „FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k.” z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej, ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Jarocin”. w części 1 zamówienia tj. na „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Jarocin” za kwotę: 11 236 185,00 zł/brutto . oraz w części 3 zamówienia tj. na „Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jarocin” za kwotę: 706 860,00 zł/brutto. Zgodnie z umową Wykonawca dostarczy i zamontuje w terminie do 31 sierpnia 2020 r. – 628 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, 270 zestawów instalacji fotowoltaicznych oraz 70 zestawów instalacji pomp ciepła.
Na część 2 zamówienia: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jarocin” umowa została podpisana z Konsorcjum firm w składzie: LIDER:"NIKMAR" Ekologiczne Systemy Grzewcze Zakład Handlowo-Usługowy Nikanowicz Marian, ul. Ochotników Węgierskich 17; 23-300 Janów Lubelski, Partner 1 firma: RAKOCZY Stal Sp. z o.o., ul. Kazimierza Mireckiego 5, 37-450 Stalowa Wola, Partner 2 firma: RAKOCZY Sp.j. z siedzibą w Nisku przy ul. Torowej 49, 39-400 Nisko za kwotę: 907 459,20 zł brutto.
Zgodnie z umową Wykonawca dostarczy i zamontuje w terminie do 31 sierpnia 2020 r. - 67 szt. kotłów na biomasę (pellet) do ogrzewania budynków mieszkalnych.
Nadzór Inwestorski na w/w zadaniu pełnić będzie firma PRO IN TECH Dorota Lubas, 35-103 Rzeszów, ul. Strzelnica 20/2 , z którą podpisano umowę za kwotę 55 350,00 zł
Całkowita wartość projektu po przetargu wynosi: 12 905 854,20 zł, w tym ; - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9 995 639,90 zł - środki budżetu Gminy - 2 910 214,30 zł
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III. Czysta energia. Działanie 3.1 Rozwój OZE

podpora dnia October 10 2019 10:12:13 · Drukuj
Nowy nr konta bankowego - odpady
podpora dnia October 09 2019 09:05:45 · Drukuj
Zawiadomienie- plany urządzania lasu
podpora dnia October 04 2019 10:13:40 · Drukuj
Harmonogram spotkań LGD
Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanych naborów wniosków
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach następujących zakresów tematycznych:

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne - rozwój działalności gospodarczej – limit środków 500 000,00 zł;

2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 2.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej - limit środków 700 000,00 zł;

3. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 2.3.2 Kultura – lokomotywą aktywności społecznej - limit środków 350 000,00 zł;

4. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne - podejmowanie działalności gospodarczej - limit środków 1 000 000,00 zł;

5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.3 Zachowanie „ginących zawodów” - limit środków 120 000,00 zł;

6. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Mechanizmy współpracy społecznej, obywatelskiej, gospodarczej i ekologicznej /projekt grantowy/ - limit środków 100 000,00 zł.

7. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Kluby aktywności osób defaworyzowanych na rynku pracy /projekt grantowy/ - limit środków 120 000,00 zł.

8. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem produktów lokalnych - /projekt grantowy/ - limit środków 150 000,00 zł.

W związku z planowanymi naborami wniosków Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych do udziału w spotkaniach informacyjnych. Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, za udział wnioskodawcy w spotkaniu informacyjnym przyznawane są punkty na etapie oceny i wyboru wniosków przez Radę LGD.

Spotkanie w Gminie Jarocin odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie w dniu 08.10.2019 r. o godz: 11:00

podpora dnia October 03 2019 12:47:02 · Drukuj
Strona 5 z 73 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?