Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Przebudowa drogi Zdziary – Mostki Bukowa
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa zakończona

Dnia 4 czerwca 2018 r. zakończono przebudowę drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. Realizacja zadania przebiegała w dwóch etapach: I etap obejmował roboty przygotowawcze, ziemne (renowacje rowów), wykonanie zjazdów i przepustów pod drogą oraz wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni, natomiast II etap to dokończenie przebudowy drogi w zakresie wykonania robót nawierzchni, poboczy, mostów oraz elementów ulic i dróg.
W uroczystym przekazaniu do eksploatacji zrealizowanego odcinka wziął udział Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk i Asystent Marszałka Województwa Podkarpackiego Jan Sołek oraz władze samorządowe: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Członkowie Zarządu Powiatu Niżańskiego: Tomasz Podpora i Józef Sroka, pracownicy Starostwa oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, a także przedstawiciele Wykonawcy.

podpora dnia June 08 2018 13:31:38 · Czytaj wicej · 181 Czyta · Drukuj
Turniej Mini Piłki Nożnej w Katach 2018
podpora dnia June 08 2018 11:53:51 · Drukuj
Strażacy z OSP z nowym sprzętem
29 maja 2018 r. w urzędzie gminy w Jarocinie jednostki OSP Jarocin i Domostawa otrzymały nowy sprzęt ratownictwa medycznego. Nowe wyposażenie wręczył druhom Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak. Przekazano dwa defibrylatory AED oraz dwa zestawy medyczne PSP-R1 z deskami ortopedycznymi i zestawami szyn Kramera. Sprzęty zostały zakupione ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
podpora dnia June 08 2018 11:36:31 · Czytaj wicej · 195 Czyta · Drukuj
Projekt "Sięgnij po zawód"
Na prośbę firmy ITEB zamieszcza się poniższą informację:

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzoną rekrutacją do projektu pn. „Sięgnij po zawód”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, przesyłamy Państwu informację o możliwości skorzystania ze wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo:
- które ukończyły 30 r.ż.
- posiadających niskie wykształcenie tj. co najwyżej średnie,
- zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w jednym z powiatów (według kodeksu cywilnego): jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski.

W ramach projektu oferujemy:
- płatne 6 miesięczne staże zawodowe
- szkolenia zawodowe i kompetencyjne
- wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
- pośrednictwo pracy

Zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu/ opieki nad dziećmi
- stypendium szkoleniowe
- catering
- materiały szkoleniowe

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

Z poważaniem
Izabela Kopeć
Specjalista ds. projektu „Sięgnij po zawód”
Biuro projektu: ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
(C.H. EUROPA II ) IV piętro
iteb.projekt@gmail.com
www.iteb.com.pl
tel. 884 378 333, 698 694 340

sekretarz dnia June 08 2018 11:28:51 · 0 Komentarzy · 182 Czyta · Drukuj
OGŁOSZENIE o powierzeniu realizacji zadania
OGŁOSZENIE
o powierzeniu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
dot.: postępowania o powierzenie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”.

Działając na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz 450) oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr. XXVII. 187.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 r. Wójt Gminy Jarocin informuje, że po przeprowadzeniu postępowania pozakonkursowego, uznaje celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin z siedzibą 37-405 Jarocin 159, KRS 0000154063.

podpora dnia May 28 2018 08:48:55 · Drukuj
Dzień Dziecka w Majdanie Golczańskim 2018
podpora dnia May 25 2018 10:19:02 · Drukuj
Żyjmy zdrowo na sportowo
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, w dniu 14 maja 2018 r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Żyjmy zdrowo na sportowo”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2018 poz.450 ze zmianami) zwanej w dalszej części ustawą.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienioną organizację, na podstawie art. 19a ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), ofertę realizacji przedmiotowego zadania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.
podpora dnia May 16 2018 13:16:36 · Drukuj
Kolejna edycja konkursu ZŁOTA WIEWIÓRKA 2018
Wójt Gminy Jarocin zaprasza mieszkańców gminy Jarocin do zgłaszania kandydatów w kolejnej edycji konkursu „Złota wiewiórka”.
Nagroda Wójta Gminy Jarocin pn. „Złota wiewiórka” ma na celu uhonorowanie wyróżniających się twórców kultury, działaczy społecznych, przedsiębiorców, rolników, nauczycieli, wychowawców, sportowców, organizacji, instytucji, grup nieformalnych lub osób z terenu Gminy Jarocin lub działających na rzecz Gminy Jarocin w tworzeniu i upowszechnianiu kultury, działalności społecznej, samorządowej, w dziedzinie sportu i turystyki, działalności gospodarczej, w tym rolniczej.

Wniosek do konkursu „Złota wiewiórka” należy złożyć w terminie do 16 lipca 2018 w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie lub za pośrednictwem poczty - możemy pobrać go TU

Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Jarocin pn."Złota wiewiórka” - do pobrania

podpora dnia May 16 2018 12:41:44 · Drukuj
Zmiany w przepisach o sprzedaży alkoholu
Informacja z dnia: 2018-05-15 w sprawie zmian w sprzedaży alkoholu 10 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa weszła w życie 9 marca 2018. W związku z tym Rada Gminy ma obowiązek podjęcia w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy, nowych uchwał określających: 1. maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy odrębnie dla: • zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/ • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/, 2. zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
podpora dnia May 15 2018 13:13:56 · Czytaj wicej · 194 Czyta · Drukuj
Konkurs Ortograficzny - Sówka mądra główka
Konkurs Ortograficzny „Sówka mądra główka” - XX edycja zmagań z ortografią

Uczniowie klas II i III szkół podstawowych z terenu Gminy Jarocin brali udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Sówka mądra główka”. Eliminacje na szczeblu gminnym odbyły się 12 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie. Zwycięzcy reprezentowali Gminę Jarocin na szczeblu powiatowym konkursu, który odbył się 21 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich w Nisku.

Wśród klas II dwóch uczniów zajęło trzecie miejsce – Krzysztof Siembida uczeń Szkoły Podstawowej w Jarocinie oraz Magdalena Szabat uczennica Szkoły Podstawowej w Golcach.

Miejsce trzecie wśród uczniów klas III zajął Paweł Małek uczeń Szkoły Podstawowej w Jarocinie.
Uczniom i nauczycielom gratulujemy!

podpora dnia May 07 2018 14:18:06 · Czytaj wicej · 188 Czyta · Drukuj
Ranking finansowy samorządów
Na IV Europejski Kongres Samorządów eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego.
Autorami rankingu są: dr Krzysztof Jakóbik (Katedra Gospodarki Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), mgr Janusz Kot – prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, dr Katarzyna Owsiak (Katedra Finansów Samorządowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),dr Katarzyna Peter-Bombik (Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński), dr Piotr Sołtyk (Katedra Finansów Samorządowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. dr hab. Krzysztof Surówka – kierownik Katedry Finansów Samorządowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, mgr Mateusz Winiarz – zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Ranking został opracowany w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie.
Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku, została przeprowadzona w oparciu o mające zasadnicze znaczenie wskaźniki:

• Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
• Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
• Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
• Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
• Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń
• Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
• Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Wskaźniki te zostały wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej badaniem.

Gmina Jarocin zajęła w rankingu spośród 1559 gmin wiejskich w Polsce 176 miejsce. W województwie podkarpackim wyższe lokaty zdobyły tylko 4 gminy: Solina, Majdan Królewski, Medyka i Rokietnica.

Poniżej cała treść rankingu z jego pełnymi wynikami:

podpora dnia May 06 2018 10:14:57 · Drukuj
Strona 5 z 63 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?