Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, w dniu 29 marca 2018 r. złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450) zwanej w dalszej części ustawą.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienioną organizację, na podstawie art. 19a i 19a ust.3 ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), ofertę realizacji przedmiotowego zadania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia (tj.do dnia 10 kwietnia 2018 r.) można składać uwagi osobiście, na załączonym „Formularzu uwag”, dotyczące oferty, w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37 – 405 Jarocin 159, pok. Nr 5.
podpora dnia April 03 2018 14:43:36 · Drukuj
Życzenia Wielkanocne_2018
podpora dnia March 29 2018 12:17:50 · Drukuj
Podpisanie umowy – budowa pomnika w Grabie
dzialalnosc

W dniu 2 marca 2018 r. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin Justyna Kubasiewicz i Anna Smutek podpisały umowę o przyznanie pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 złotych na realizację zadania pn: „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

podpora dnia March 21 2018 09:09:56 · Drukuj
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
W dniu 16 marca 2018 r. Wójt Gminy Zbigniew Walczak oraz Skarbnik Gminy Dorota Urban, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin”, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 688 087,00 złotych.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na w/w zadanie został wybrany Wykonawca, którym została firma EKOMEL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 21, Janów Lubelski

Wartość zadania: 2 818 824,81 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 31 sierpnia 2018 r.

podpora dnia March 21 2018 08:49:22 · Drukuj
Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Majdan Golcz.
W dniu 7 marca 2018 r. Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Jarocinie Janusz Siembida oraz Główny Księgowy Janina Mierzwa, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Majdan Golczański”, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 999 999,00 złotych.
W wyniku przeprowadzonego przetargu na w/w zadanie został wybrany Wykonawca, którym zostało Konsorcjum Firm
Lider Konsorcjum:
EKOMEL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 21, Janów Lubelski
Partner Konsorcjum:
BUSKOPOL Spółka Akcyjna ul. Kilińskiego 41, Busko – Zdrój.
Wartość zadania: 4 196 838,79 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 31 sierpnia 2018 r.
podpora dnia March 07 2018 13:25:28 · Czytaj wicej · 230 Czyta · Drukuj
Dzień Kobiet w Majdanie Golczańskim 2018
podpora dnia March 01 2018 10:29:49 · Drukuj
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. na terenie gminy Jarocin

Na podstawie art. 15, ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz 1817 ze zm.) Wójt Gminy Jarocin ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 1 lutego 2018 r. na realizację zadań z zakresu:

Zadanie Nr 1. „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin”,

Zadanie Nr. 2 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary”,

Zadanie Nr. 3 „Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin”,

podpora dnia February 27 2018 23:17:13 · Drukuj
Wynajm gruntu przy scenie plenerowej
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 21 z późn. zm.),

Wójt Gminy Jarocin informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na okres 3 lat nieruchomości w Jarocinie (obiekt użytkowy i pomieszczenia sanitarne wraz z częścią gruntu przy scenie plenerowej – dz. nr 912 w Jarocinie), z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii i punktu informacji turystycznej.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Jarocin 159.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu do przetargu wynosi 424,00 zł netto (+ 23% VAT).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2018r. o godz.10oo w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie (pokój nr 4).

Wadium w kwocie 300,00 zł należy wpłacić w terminie do dnia 20.03.2018r.

Szczegółowe informacje o przetargu i nieruchomości można uzyskać w UG Jarocin, pok. nr 4, tel. (15) 8713-141 lub 113 wew. 25.

podpora dnia February 26 2018 12:46:25 · Drukuj
Spotkanie Noworoczne w Katach
W sobotę 13 stycznia w świetlicy wiejskiej w Katach odbyło się organizowane przez Radę Sołecką wsi Katy i zespół KATOWIANIE, przy współpracy GOKSTiR w Jarocinie, spotkanie noworoczne. Na wstępie, przybyłym uczestnikom, życzenia noworoczne złożył Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Iskra.
Z koncertem kolęd i pastorałek wystąpił zespół KATOWIANIE. Po występie wszyscy zasiedli do suto zastawionych stołów. W dalszej części imprezy zespół KATOWIANIE zaprezentował repertuar piosenek biesiadnych. Do wspólnego śpiewania włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania.
W trakcie zabawy do świetlicy przybył miły gość, ubrany w strój kolędowy, Przewodniczący GKRPA w Jarocinie – Stanisław Gazda. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili do późnych godzin nocnych. Rada Sołecka składa serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy pomagali w zorganizowaniu tego radosnego spotkania noworocznego. Szczególne podziękowania dla zespołu KATOWIANIE z Anią Samotyja na czele i członka Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasza Podpory.

podpora dnia February 13 2018 13:39:04 · Czytaj wicej · 316 Czyta · Drukuj
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej oraz świadczenia nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno - socjalnych na terenie gminy Jarocin w 2018 r.
podpora dnia February 12 2018 23:11:33 · Drukuj
Obwieszczenie droga gminna
obwieszczenie_droga_gminna.png
podpora dnia February 09 2018 12:49:29 · Czytaj wicej · 242 Czyta · Drukuj
Strona 5 z 61 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?