Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych, , przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie, w formie wspierania.
Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Wójt Gminy Jarocin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie, w formie wspierania.

Formularz zgłoszenia

podpora dnia February 12 2019 15:11:27 · Czytaj wicej · 155 Czyta · Drukuj
Ponowne wybory Sołtysa w Sołectwie Jarocin
Ponowne wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Jarocin

W związku z uchyleniem przez Radę Gminy Jarocin uchwał zebrania wiejskiego w Jarocinie dotyczących wyboru Sołtysa oraz członków Rad Sołeckich zawiadamia się mieszkańców sołectwa Jarocin, że w dniu 15 lutego 2019 r. (piątek) o godzinie 17:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Jarocinie odbędzie się ponowne zebranie wiejskie w celu wyboru organów sołectwa - Sołtysa oraz członków Rad Sołeckich.

agatapalka dnia February 08 2019 08:26:04 · Drukuj
Otwarty konkurs ofert
Wójt Gminy Jarocin ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 zadań publicznych, w formie wsparcia.

Termin składania ofert upływa 26 lutego 2019r. do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2019 roku, z określeniem rodzaju zadania publicznego oraz numerem i nazwą zadania” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie (pok. Nr 5), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159. W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jarocinie.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

podpora dnia February 04 2019 14:51:22 · Drukuj
Podpisanie umowy –świetlica w Domostawie
Podpisanie umowy – utworzenie świetlicy wiejskiej w Domostawie

Pod koniec 2018 roku Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin Anna Smutek i Zbigniew Lach podpisali umowę o przyznanie pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 złotych na realizację zadania pn: „Przystosowanie pomieszczeń w budynku remizy OSP w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Domostawa” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

podpora dnia January 24 2019 23:26:20 · Drukuj
Obwieszczenie Droga Jarocin Smutki Cmentarz
podpora dnia January 23 2019 13:28:41 · Drukuj
Przesiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu
PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Wójt Gminy Jarocin przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 stycznia 2019 r. upływa termin do:
1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, celem naliczenia należnej opłaty za korzystanie z ważnych zezwoleń w roku bieżącym.
Oświadczenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. Nr. 5,
2. Dokonania opłaty I raty za korzystanie z ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Dopuszcza się wniesienie opłaty jednorazowej za cały rok 2019).
Przedmiotowej wpłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy w Jarocinie:
BS Tarnobrzeg Nr 77 9434 1025 2006 1691 5102 0001.
Dodatkowe informacje: Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem oświadczenia do dnia 31 stycznia, lub niedokonaniem opłaty w wymaganych ustawą terminach tj.:


Druk oświadczenia

podpora dnia January 22 2019 14:54:54 · Czytaj wicej · 158 Czyta · Drukuj
K O M U N I K A T - akcyza
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Jarocin w terminach :
■ od 1 lutego do 28 lutego 2019r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r.,
■ od 1 sierpnia do 02 września 2019r.- wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019r.
Limit zwrotu podatku w 2019r. wynosi:
100 zł na 1 hektar użytków rolnych na których prowadzona jest działalność rolnicza,
30 zł na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła (dorosła krowa) po dołączeniu do wniosku dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającą informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu rolnika.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
■ 1-30 kwietnia 2019r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
■ 1-31 października 2019r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
Jarocin, dnia 17 stycznia 2019r.

Wójt Gminy Jarocin

Zbigniew Walczak

podpora dnia January 22 2019 07:16:34 · Drukuj
Promuj siebie, promuj gminę...
Promuj siebie, promuj gminę w ramach projektu Turystyczny Szlak Dobrego Smaku

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” rozpoczyna wdrażanie projektu „Turystycznego Szlaku Dobrego Smaku, w ramach którego będzie wypromowanie 39 gmin z terenu północnej części województwa podkarpackiego. Promocja będzie obejmować 200 atrakcji turystyczno – rekreacyjnych. Atrakcje pogrupowane w 4 ścieżkach tematycznych (smakowita, muzealna, aktywna, kulturalna) zawierać będą największe skarby Północnego Podkarpacia prezentując: ludzi regionu, aktywne organizacje, kulinaria, cykliczne imprezy, walory przyrodnicze i turystyczne, zabytki, izby regionalne (muzea, galerie), bazę noclegową i gastronomiczną, punkty widokowe, lokalne produkty. Promocja atrakcji odbędzie się za pomocą takich materiałów i narzędzi jak: warsztaty kulinarne, filmy promocyjne, wirtualne spacery, album (katalog) zasobów, mapy, kolorowanki dla dzieci, gry edukacyjne, konferencje, stoiska informacyjne na imprezach lokalnych, tablice informacyjne.
Realizatorzy zapraszają gminy, instytucje kultury, zainteresowane osoby i firmy do zgłaszania swoich atrakcji.
Adres kontaktowy to: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (lider projektu), Nisko, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko; tel:. 158411331; e- mail: lgdnisko@wp.pl; www.lgdnisko.pl. Udział beneficjentów (np. właścicieli atrakcji turystycznych) jest bezpłatny i jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach umowy z Samorządem Podkarpackim, nr umowy: 00005-6936-UM0920004/18 z dnia 16.11.2018. Szczegółowe informacje o projekcie w załączeniu.
Zapraszamy do współpracy. Prosimy o przesyłanie deklaracji współpracy do dnia 29 stycznia 2019 roku.

podpora dnia January 21 2019 09:33:02 · Czytaj wicej · 138 Czyta · Drukuj
Nabór wniosków do realizacji zadań GPPRiPA
Nabór wniosków do realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.
podpora dnia January 09 2019 07:22:35 · Drukuj
Harmonogram zebrań sołeckich 2019
podpora dnia January 07 2019 08:54:12 · Drukuj
Harmonogram odbioru odpadów w 2019 r.
podpora dnia January 07 2019 08:26:30 · Drukuj
Strona 4 z 67 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?