Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Wyniki wyborów w Gminie Jarocin
Wyniki wyborów w Gminie Jarocin

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP - gmina Jarocin

Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP - gmina Jarocin

podpora dnia October 17 2019 07:23:33 · Drukuj
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jarocin
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Jarocin o zgłaszanie uwag do załączonego projektu programu. Z projektem „Program współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” można zapoznać się na stronie internetowej www.jarocin.ug.pl Po zapoznaniu się z projektem programu wszelkie uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do dnia 28 października 2019 r. Urząd Gminy w Jarocinie, sekretariat (pok. Nr 5). Szczegółowych informacji o projekcie programu udziela Małgorzata Bąk, Inspektor ds. kancelaryjno technicznych i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Jarocinie, nr tel. 15 8713141.
Do pobrania:
• Projekt Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

• Formularz uwag
podpora dnia October 10 2019 11:20:46 · Drukuj
Podpisanie umowy OZE

Projekt pn: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Jarocin” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na przełomie września i października 2019 r. Gmina Jarocin podpisała umowy z firmą „FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k.” z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej, ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Jarocin”. w części 1 zamówienia tj. na „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Jarocin” za kwotę: 11 236 185,00 zł/brutto . oraz w części 3 zamówienia tj. na „Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jarocin” za kwotę: 706 860,00 zł/brutto. Zgodnie z umową Wykonawca dostarczy i zamontuje w terminie do 31 sierpnia 2020 r. – 628 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, 270 zestawów instalacji fotowoltaicznych oraz 70 zestawów instalacji pomp ciepła.
Na część 2 zamówienia: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jarocin” umowa została podpisana z Konsorcjum firm w składzie: LIDER:"NIKMAR" Ekologiczne Systemy Grzewcze Zakład Handlowo-Usługowy Nikanowicz Marian, ul. Ochotników Węgierskich 17; 23-300 Janów Lubelski, Partner 1 firma: RAKOCZY Stal Sp. z o.o., ul. Kazimierza Mireckiego 5, 37-450 Stalowa Wola, Partner 2 firma: RAKOCZY Sp.j. z siedzibą w Nisku przy ul. Torowej 49, 39-400 Nisko za kwotę: 907 459,20 zł brutto.
Zgodnie z umową Wykonawca dostarczy i zamontuje w terminie do 31 sierpnia 2020 r. - 67 szt. kotłów na biomasę (pellet) do ogrzewania budynków mieszkalnych.
Nadzór Inwestorski na w/w zadaniu pełnić będzie firma PRO IN TECH Dorota Lubas, 35-103 Rzeszów, ul. Strzelnica 20/2 , z którą podpisano umowę za kwotę 55 350,00 zł
Całkowita wartość projektu po przetargu wynosi: 12 905 854,20 zł, w tym ; - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9 995 639,90 zł - środki budżetu Gminy - 2 910 214,30 zł
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III. Czysta energia. Działanie 3.1 Rozwój OZE

podpora dnia October 10 2019 10:12:13 · Drukuj
Nowy nr konta bankowego - odpady
podpora dnia October 09 2019 09:05:45 · Drukuj
Zawiadomienie- plany urządzania lasu
podpora dnia October 04 2019 10:13:40 · Drukuj
Harmonogram spotkań LGD
Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanych naborów wniosków
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach następujących zakresów tematycznych:

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne - rozwój działalności gospodarczej – limit środków 500 000,00 zł;

2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 2.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej - limit środków 700 000,00 zł;

3. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 2.3.2 Kultura – lokomotywą aktywności społecznej - limit środków 350 000,00 zł;

4. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne - podejmowanie działalności gospodarczej - limit środków 1 000 000,00 zł;

5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.3 Zachowanie „ginących zawodów” - limit środków 120 000,00 zł;

6. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Mechanizmy współpracy społecznej, obywatelskiej, gospodarczej i ekologicznej /projekt grantowy/ - limit środków 100 000,00 zł.

7. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Kluby aktywności osób defaworyzowanych na rynku pracy /projekt grantowy/ - limit środków 120 000,00 zł.

8. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem produktów lokalnych - /projekt grantowy/ - limit środków 150 000,00 zł.

W związku z planowanymi naborami wniosków Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych do udziału w spotkaniach informacyjnych. Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, za udział wnioskodawcy w spotkaniu informacyjnym przyznawane są punkty na etapie oceny i wyboru wniosków przez Radę LGD.

Spotkanie w Gminie Jarocin odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie w dniu 08.10.2019 r. o godz: 11:00

podpora dnia October 03 2019 12:47:02 · Drukuj
Wybory do Sejmu i Senatu RP
Poniżej zamieszczono materiały szkoleniowe dla członków OKW.
Prawa autorskie należą do Krajowego Biura Wyborczego

1. Prezentacja 1
2. Prezentacja 2

3. Prezentacja 3

4. Prezentacja 4

5. Prezentacja 5

6. Uchwała Nr. 210/2019r. PKW z dn. 2 września 2019r.

podpora dnia September 30 2019 08:35:52 · Drukuj
STAŻ W PRZEDSZKOLU W JAROCINIE
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jarocinie przyjmie na staż osobę w wieku do 30 lat posiadającą wykształcenie min. średnie na stanowisko pomoc nauczyciela w przedszkolu. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 15 8733164 lub 15 8713393.
agatapalka dnia September 23 2019 14:34:32 · 0 Komentarzy · 219 Czyta · Drukuj
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY

Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz. U. 2019 poz. 1111 ze zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie poszukuje osoby do wykonywania usług asystenta rodziny na terenie gminy Jarocin. Forma zatrudnienia - umowa zlecenie

Załączniki:
1. Oświadczenia

2. Klauzula informacyjna

podpora dnia September 20 2019 08:28:42 · Drukuj
Szkolenie członków OKW 2019

Działając na podstawie UCHWAŁY NR 210/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. informujmy, iż w dniu 27.09.2019 r. (tj. piątek) w Gminnym Ośrodku, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie adres: Jarocin 114 o godzinie 1600 odbędzie się:
• Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych
• Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

podpora dnia September 20 2019 08:25:20 · Drukuj
Wykaz nieruchomości do oddania w najem
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
podpora dnia September 20 2019 08:24:04 · Drukuj
Strona 4 z 72 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?