Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Wójt Gminy Jarocin ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych, w formie wsparcia. Termin składania ofert upływa 2 marca 2020 r. do godz. 15.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2020 roku, z określeniem rodzaju zadania publicznego oraz numerem i nazwą zadania” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie (pok. Nr 5), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159. W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jarocinie.
podpora dnia February 07 2020 12:51:18 · Drukuj
Nabór wniosków do realizacji_zadań GPPRiPA
Nabór wniosków do realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.
podpora dnia January 08 2020 07:39:43 · Drukuj
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - 2020
Wójt Gminy Jarocin przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 stycznia 2020 r. upływa termin do:
1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, celem naliczenia należnej opłaty za korzystanie z ważnych zezwoleń w roku bieżącym.
Oświadczenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. Nr. 5,

2. Dokonania opłaty I raty za korzystanie z ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Dopuszcza się wniesienie opłaty jednorazowej za cały rok 2020 r.). Przedmiotowej wpłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy w Jarocinie: BS Tarnobrzeg Nr 77 9434 1025 2006 1691 5102 0001.
Dodatkowe informacje:
Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem oświadczenia do dnia 31 stycznia, lub niedokonaniem opłaty w wymaganych ustawą terminach tj.:
1. W przypadku niezłożenia w terminie do 31 stycznia danego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.).
2. W przypadku niedokonania w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zmianami), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Druk oświadczenia

podpora dnia January 08 2020 07:16:18 · Drukuj
Harmonogram odbioru odpadów 2020
podpora dnia January 03 2020 07:43:47 · Drukuj
Życzenia Boże Narodzenie - 2019
podpora dnia December 24 2019 08:36:20 · Drukuj
Podpisanie umowy – Budowa strefy aktywności
Podpisanie umowy – Budowa strefy aktywności lokalnej w Domostawie

W dniu 21 listopada 2019 roku Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin podpisali umowę o przyznanie pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 złotych na realizację zadania pn: „Budowa strefy aktywności lokalnej w Domostawie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

podpora dnia November 26 2019 07:06:43 · Drukuj
Zostań Żołnierzem
podpora dnia November 19 2019 06:38:57 · Drukuj
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Jarocin (osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich. Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 29 listopada 2019 r. w godzinach od 11:00 do 13:30 w Urzędzie Gminy Jarocin, pokój nr 9.
Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Serdecznie zapraszamy!

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Tel.: 798 771 220

zapytaj@podkarpackie.pl
www.fundusze.podkarpackie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

podpora dnia November 18 2019 07:26:34 · Drukuj
Obchody - 11 listopada 2019
podpora dnia November 08 2019 15:17:18 · Drukuj
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
Wójt Gminy Jarocin informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej". Gmina Jarocin zamierza przystąpić do powyższego Programu, jednak konieczne jest zebranie przez tutejszy Urząd informacji dotyczących ilości posiadanych przez mieszkańców Gminy odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: • folii rolniczych, • siatki i sznurka do owijania balotów, • opakowań po nawozach, • opakowań/worków typu Big Bag. W związku z powyższym, rolnicy z terenu Gminy Jarocin zainteresowani odbiorem folii rolniczych i innych odpadów wymienionych powyżej, mogą składać w Urzędzie Gminy do dnia 15 listopada 2019 r. deklarację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów. Wzór deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Jarocin pokój nr 3 lub z linku poniżej. Zadanie będzie realizowane w momencie uzyskania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
agatapalka dnia November 07 2019 10:00:54 · Drukuj
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Gmina Jarocin zrealizowała zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin” współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Całkowita wartość zadania: 20 983,75 zł, w tym udział środków z:
• NFOŚiGW 9 800 zł
• WFOŚiGW w Rzeszowie 6 860 zł
• Budżetu Gminy Jarocin 4 323,75 zł
Zadaniem zostało objętych dwadzieścia gospodarstw domowych, usunięto łącznie 51,13 ton materiałów azbestowych.
agatapalka dnia November 07 2019 09:57:41 · 0 Komentarzy · 267 Czyta · Drukuj
Strona 4 z 73 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?