Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Kolejna edycja konkursu "Złota Wiewiórka"
Wójt Gminy Jarocin zaprasza mieszkańców gminy Jarocin do zgłaszania kandydatów w kolejnej edycji konkursu „Złota wiewiórka”.
Nagroda Wójta Gminy Jarocin pn. „Złota wiewiórka” ma na celu uhonorowanie wyróżniających się twórców kultury, działaczy społecznych, przedsiębiorców, rolników, nauczycieli, wychowawców, sportowców, organizacji, instytucji, grup nieformalnych lub osób z terenu Gminy Jarocin lub działających na rzecz Gminy Jarocin w tworzeniu i upowszechnianiu kultury, działalności społecznej, samorządowej, w dziedzinie sportu i turystyki, działalności gospodarczej, w tym rolniczej.

Wniosek do konkursu „Złota wiewiórka” należy złożyć w terminie do 15 lipca 2017 w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie lub za pośrednictwem poczty - możemy pobrać go TU

Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Jarocin pn."Złota wiewiórka” - do pobrania

podpora dnia May 12 2017 10:18:31 · Drukuj
LGD- ogłoszenie o naborze wniosków
Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w dniu 11 maja 2017 r. zamieści ogłoszenie o naborze wniosków, natomiast w terminie od 26 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. przeprowadzi nabór wniosków na dofinansowanie realizacji operacji w ramach przedsięwzięć:

1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej;
2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2 Lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych;
3. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne.

Powyższe nabory realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

O środki na realizację operacji w ramach wskazanych działań mogą ubiegać się podmioty oraz osoby fizyczne z terenu powiatu niżańskiego.

Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji wnioskodawcy, którzy uczestniczą w spotkaniach informacyjnych otrzymają dodatkowe punkty przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach w/w naborów.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach informacyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem.

podpora dnia May 10 2017 13:47:45 · Drukuj
Informacja - kanał technologiczny
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) informuję, iż przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne pn.: Budowa drogi gminnej Jarocin – Zadworze II – zakres obejmuje odcinek długości ok. 800 mb.
W ramach realizacji wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w terminie 60 dni od dnia niniejszej informacji na stronie internetowej podmiot zainteresowany zgłosi udostępnienie takiego kanału. Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.
Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
Gmina Jarocin
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych – kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
• urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
• linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.
Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono kanału innym podmiotom – art. 39 ust. 6b w/w ustawy.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanych przedsięwzięć Gmina Jarocin nie będzie lokalizowała w/w kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 39, ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.
Niniejsza informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.jarocin.ug.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl
WÓJT GMINY
Zbigniew Walczak
jkubasiewicz dnia April 14 2017 11:22:54 · Drukuj
Życzenia Wielkanocne 2017
podpora dnia April 12 2017 07:38:07 · Drukuj
„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”
Nabór wniosków w ramach projektu: „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon– Rozwój i Innowacja” informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach projektu pn.: „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”.

Wsparciem finansowym objęte zostaną inicjatywy społeczne mieszczące się w obszarach określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi: działania z zakresu pomocy społecznej, integracji, promocji zdrowia, aktywizacji zawodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury i sztuki, ekologii, kultury fizycznej, turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych przewidzianych we wspomnianej ustawie.

Odbiorcy projektu: młode organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne z terenu województwa podkarpackiego
Termin realizacji inicjatywy: od 1 czerwca do 10 grudnia 2017 roku
Okres realizacji inicjatywy: minimum 2 miesiące
Budżet projektu: 450.000,00 zł
Kwota dofinansowania inicjatywy: od 2.000 zł do 5.000 zł
Wkład własny: minimum 10 % wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego, usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy

Termin naboru wniosków: od 8 kwietnia do 8 maja 2017 roku do godziny 15:00.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e- mailowy: wnioski2017@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Formularz wniosku o dofinansowanie oraz Regulamin Projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 dostępne są na stronie internetowej projektu http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/ w zakładce „Dokumenty projektowe 2017”.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad prowadzonego konkursu dotacyjnego uzyskać można osobiście lub telefonicznie u operatorów projektu:

powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, jasielski, brzozowski, strzyżowski - szczegółowe informacje w Fundacji Fundusz Lokalny SMK, koordynator: Edyta Salnikow tel. 667 048 313, e-mail: edyta.salnikow@gmail.com

powiaty: stalowowolski, tarnobrzeski, niżański, leżajski, przeworski, lubaczowski, jarosławski - szczegółowe informacje w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, koordynator: Damian Zakrzewski, tel. 790 688 622, e-mail: nisko.fio@gmail.com

powiaty: mielecki, kolbuszowski, dębicki, ropczycko- sędziszowski, rzeszowski, łańcucki, przemyski - szczegółowe informacje w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trygon– Rozwój i Innowacja”, koordynator: Justyna Jacek, tel. 698 166 371, e-mail: szkolenia@lgd-trygon.pl

Zainteresowanych zapraszamy również na powiatowe spotkania informacyjne, których miejsca i terminy będą podane na stronie internetowej http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/ w zakładce Spotkania informacyjne.

podpora dnia April 11 2017 08:19:55 · Drukuj
Zaproszenie na spotkanie informacyjno- promocyjne
ZAPROSZENIE

Starosta Powiatu Niżańskiego wraz z Wójtem Gminy Jarocin

zapraszają Przedsiębiorców z gminy Jarocin

na spotkanie informacyjno- promocyjne Pt.

„OFERTA WSPARCIA FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORCÓW I BEZROBOTNYCH W DZIAŁANIACH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROGRAMÓW RYNKU PRACY REALIZOWANYCH W 2017 ROKU PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W NISKU”

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017r. o godz.10.00. w siedzibie GOKSTiR w Jarocinie.

Tematyka spotkania obejmować będzie:
1. Omówienie podstawowych form wsparcia wraz z warunkami wsparcia oferowanych w 2017 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3. Wskazanie źródeł finansowania programów rynku pracy w 2017r. oraz informacją na temat limitów środków finansowych na poszczególne zadania.
4. Wyjaśnienie zasad gospodarowania środkami FP, w tym wymagań dotyczących efektywności i racjonalności gospodarowania środkami FP.

podpora dnia March 31 2017 07:33:06 · Drukuj
Turniej Wiedzy Pożarniczej 2017
15 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Jarocinie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym wzięło udział 28 uczestników reprezentujących szkoły z terenu całej gminy. Turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru i innych zagrożeń, poznania tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Końcowa klasyfikacja eliminacji:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Weronika Kozdra – PSP Jarocin
2. Angelika Ajrysz – PSP Mostki-Sokale
3. Stanisław Soja – PSP Mostki-Sokale
3. Andżelika Kutyła – PSP Domostawa

II grupa wiekowa (gimnazjum)
1. Dawid Bieńko – gimnazjum Jarocin
2. Patryk Dworak – gimnazjum Jarocin
2. Kamil Pawłowski – gimnazjum Jarocin
3. Agata Słomiana – gimnazjum Jarocin

Zdobywcy pierwszych miejsc Weronika Kozdra i Dawid Bieńko wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 28 kwietnia 2017 r. w Nisku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 19 maja 2017 r. w powiecie krośnieńskim. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali ufundowane przez Wójta Gminy Jarocin upominki w postaci akcesoriów komputerowych, książek i przyborów szkolnych.

Dziękujemy organizatorom turnieju, uczestnikom i ich nauczycielom, a zwycięzcom życzymy zakwalifikowania się do eliminacji na szczeblu wojewódzkim.

podpora dnia March 21 2017 08:09:31 · Czytaj wicej · 1178 Czyta · Drukuj
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. na terenie gminy Jarocin

Na podstawie art. 2h i 2j ustawy z dnia 234 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz 1817) Wójt Gminy Jarocin ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 15 lutego 2017 r. z zakresu:

Zadanie Nr 1. „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin”,

Zadanie Nr. 2 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary”,

Zadanie Nr. 3 „Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin”,
w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

1. Klub Sportowy„LZS” Jarocin Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin 36 500 zł

2. Stowarzyszenie LZS Zdziary Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary 48 500 zł

3. CARITAS Diecezji Sandomierskiej Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin 25 000 zł

Wybrani do realizacji zadań publicznych Oferenci, winni zgłosić się w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, celem podpisania stosownych umów o wsparcie realizacji zadania.

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

podpora dnia March 14 2017 13:20:16 · Drukuj
Rozstrzygnięcie GPPiR i GPPN na 2017 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie przeprowadzonego w dniach od 04.01.2017 r. do 06.02.2017 r. naboru wniosków o przyznanie środków finansowych, na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętych dla gminy Jarocin na 2017 r.

S P R A W O Z D A N I E JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY JAROCIN Z REALIZACJI ZADANIA W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH/ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII* W ROKU 2017

podpora dnia March 01 2017 13:14:00 · Drukuj
Dzień Kobiet w Majdanie Golczańskim 2017
podpora dnia March 01 2017 08:14:32 · Drukuj
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej oraz świadczenia nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno - socjalnych na terenie gminy Jarocin w 2017 r..
podpora dnia March 01 2017 07:16:00 · Drukuj
Strona 4 z 53 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?