Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

OGŁOSZENIE o powierzeniu realizacji zadania
OGŁOSZENIE o powierzeniu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym dot.: postępowania o wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. „Treningi grupy juniorów Stowarzyszenia LZS Jarocin”
Działając na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(tj. Dz.U. z 2016 r. poz 239) oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr. XXVIII.197.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w latach 2014 do 2016 r. Wójt Gminy Jarocin informuje, że po przeprowadzeniu postępowania pozakonkursowego uznaje celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „LZS” Jarocin z siedzibą 37-405 Jarocin 150, Nr. 8 w ewidencji stowarzyszeń Starosty Powiatowego w Nisku Uzasadnienie:
1. W dniu 16 listopada 2016 r.. Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „LZS” Jarocinzłożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Treningi grupy juniorów Stowarzyszenia LZS Jarocin”
2. Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dnia 17 listopada 2016 r. oferta ta została opublikowana na okres 7 dni w biuletynie informacji publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.pl, na stronie internetowej gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń, celem możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag. 3. W ustalonym terminie tj. do dnia 24 listopada 2016 r. nie zostały wniesione żadne uwagi do przedstawionej oferty.
Działając na podstawie art.19a ust.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie informuje się, że podpisanie umowy ze StowarzyszeniemLudowy Zespół Sportowy „LZS” Jarocin o wsparcie realizacji zadania nastąpi do dnia 28 listopada 2016 r.
Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak
podpora dnia November 25 2016 15:02:31 · Drukuj
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Treningi grupy juniorów Stowarzyszenia LZS Jarocin”

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „LZS” Jarocin, 37 – 405 Jarocin 150, w dniu 16 listopada 2016 r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Treningi grupy juniorów Stowarzyszenia LZS Jarocin”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 239 ze zmianami) zwanej w dalszej części ustawą.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienione stowarzyszenie, na podst. art. 19a ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), zamieszcza się ofertę realizacji przedmiotowego zadania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 24 listopada 2016 r.) można składać uwagi osobiście, na załączonym „Formularzu uwag”, dotyczące oferty w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37 – 405 Jarocin 159, pok. Nr 5.

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

W załączeniu:
- oferta
- formularz uwag
podpora dnia November 17 2016 12:10:50 · Drukuj
Przebudowa drogi Golce – Dębowe – Rusiny
W dniu 11 października 2016 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 102211R Golce – Dębowe – Rusiny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie drogi gminnej na długości 906mb i obejmowało:
1. Roboty przygotowawcze.
2. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
3. Podbudowa z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego.
4. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych.
5. Pobocza gruntowe: ścinanie, uzupełnienie i ich naprawa.
6. Oznakowanie pionowe.

Wykonawcą w/w zadania było: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o. z Rudnej Małej
Całkowita wartość zadania wyniosła: 230 447,62 PLN w tym udział środków:
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 146 633,00 PLN
• Gmina Jarocin 83 814,62 PLN

Zrealizowane przedsięwzięcie poprawi infrastrukturę drogową, która przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz lepszych warunków życia mieszkańców. Przebudowa tego odcinka drogi pozwoli otworzyć całą pętlę drogi nr 102211R dla komunikacji.

podpora dnia November 17 2016 08:28:34 · Czytaj wicej · 370 Czyta · Drukuj
Budowa drogi Majdan Golczański – Babie Laski – Knieja
W październiku 2016 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Majdan Golczański – Babie Laski – Knieja” współfinansowanego przez Wojewodę Podkarpackiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz Powiat Niżański.
Przedsięwzięcie polegało na budowie nowej drogi o długości 1328 mb i obejmowało:
1. Roboty przygotowawcze i ziemne.
2. Podbudowę (jezdnia + zjazdy).
3. Nawierzchnię (jezdnia + zjazdy).
4. Przepusty.
5. Roboty wykończeniowe.
6. Oznakowanie.

Wykonawcą w/w zadania był: WOD-BUD Sp. z o. o. z Kraśnika


Całkowita wartość zadania wyniosła: 749 355,03 PLN w tym udział środków:
• Wojewody Podkarpackiego 374 677,00 PLN
• Powiatu Niżańskiego 189 736,00 PLN
• Gminy Jarocin 184 942,03 PLN

podpora dnia November 15 2016 13:00:48 · Czytaj wicej · 364 Czyta · Drukuj
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu
O g ł o s z e n i e

w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XXVII.185.2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jarocin w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Jarocin przedkłada do konsultacji p r o j e k t „Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” – zwany dalej „Programem”.

Obowiązek uchwalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego Programu, oraz jego konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016, poz. 239 ze zmianami).

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu gminy Jarocin, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji:

1. termin wyrażenia opinii upływa w dniu 18 listopada 2016 r.,

2. propozycje dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy wyrazić pisemnie korzystając z załączonego formularza uwag do projektu i złożyć w następujący sposób:

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. Nr 5,

- wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159 – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy,

Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu” udostępniona zostanie na stronie internetowej Gminy Jarocin www.jaroci.ug.pl.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest p. Małgorzata Bąk – podinspektor ds. kancelaryjno – technicznych i ewidencji działalności gospodarczej

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

Załączniki:

Program

Formularz uwag

stanko dnia November 08 2016 08:42:27 · Drukuj
Obchody - 11 Listopad 2016
podpora dnia November 07 2016 14:57:17 · Drukuj
LGD - ogłoszenie o naborze wniosków
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w dniu 16 listopada zamieści ogłoszenie o naborze wniosków, natomiast w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. przeprowadzi nabór wniosków na dofinansowanie realizacji operacji w ramach działań:

1. Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej;
2. Lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych;
3. Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne – Podejmowanie działalności gospodarczej;
4. Punkt wsparcia przedsiębiorczości lokalnej.

Powyższe nabory realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

O środki na realizację operacji w ramach wskazanych działań mogą ubiegać się podmioty działające na terenie powiatu niżańskiego: osoby prawne (JST), jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (organizacje pozarządowe, jednostki kultury) oraz osoby fizyczne.

Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji wnioskodawcy, którzy uczestniczą w spotkaniach informacyjnych otrzymają dodatkowe punkty przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach w/w naborów.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach informacyjnych zgodnie z harmonogramem który możemy poprać klikając TU.

podpora dnia November 04 2016 09:23:41 · Drukuj
Afrykański pomór świń-zasady ochrony świń
Afrykański pomór świń-zasady ochrony świń przed chorobą

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w związku z odnotowanymi w Polsce przypadkami wirusa afrykańskiego pomoru świń, przesyła film edukacyjny przekazany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny, dotyczący zasad ochrony świń przed tą chorobą.

Film do obejrzenia tutaj

podpora dnia October 25 2016 14:21:27 · Drukuj
Komunikat ARIMR
podpora dnia October 24 2016 10:53:28 · Drukuj
Ogłoszenie - wyjazd do kina

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Majdan Golczański organizuje, przy wsparciu finansowym z urzędu gminy, bezpłatne (autokar i bilet) wyjazdy do kina do Stalowej Woli na film „Wołyń”. Wyjazdy są zaplanowane na dzień 19.10.2016 r. (środa) i 22.10.2016 r. (sobota) na seans o godz. 17.15 Wyjazd ok. godz.16.00
Jeżeli będzie więcej chętnych to zostanie zorganizowany kolejny wyjazd.

Zapisy pod nr telefonu 664 691 796 lub bezpośrednio w urzędzie gminy albo nr telefonu 15 8 713 141.
Zachęcamy wszystkich do wyjazdu na film.

podpora dnia October 17 2016 10:40:09 · Drukuj
INFORMACJA - usuwanie azbestu
INFORMACJA
Informuję mieszkańców Gminy Jarocin o możliwości składania wniosków o dofinansowanie dopłat do utylizacji eternitu (azbestu). Dofinansowanie obejmuje demontaż płyt, ich wywóz oraz utylizację. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie finansuje zakup i montaż nowego pokrycia dachowego. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania w roku 2017 należy do dnia 31.12.2016 r. złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Jarocin.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w budynku Urzędu Gminy Jarocin w pok. 3. (wniosek)

podpora dnia October 17 2016 10:33:14 · Drukuj
Strona 3 z 50 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?