Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
Menu rozwijane2
Walory rodowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Obchody - 11 Listopad 2016
podpora dnia November 07 2016 14:57:17 · Drukuj
LGD - ogłoszenie o naborze wniosków
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w dniu 16 listopada zamieści ogłoszenie o naborze wniosków, natomiast w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. przeprowadzi nabór wniosków na dofinansowanie realizacji operacji w ramach działań:

1. Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej;
2. Lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych;
3. Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne – Podejmowanie działalności gospodarczej;
4. Punkt wsparcia przedsiębiorczości lokalnej.

Powyższe nabory realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

O środki na realizację operacji w ramach wskazanych działań mogą ubiegać się podmioty działające na terenie powiatu niżańskiego: osoby prawne (JST), jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (organizacje pozarządowe, jednostki kultury) oraz osoby fizyczne.

Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji wnioskodawcy, którzy uczestniczą w spotkaniach informacyjnych otrzymają dodatkowe punkty przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach w/w naborów.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach informacyjnych zgodnie z harmonogramem który możemy poprać klikając TU.

podpora dnia November 04 2016 09:23:41 · Drukuj
Afrykański pomór świń-zasady ochrony świń
Afrykański pomór świń-zasady ochrony świń przed chorobą

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w związku z odnotowanymi w Polsce przypadkami wirusa afrykańskiego pomoru świń, przesyła film edukacyjny przekazany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny, dotyczący zasad ochrony świń przed tą chorobą.

Film do obejrzenia tutaj

podpora dnia October 25 2016 14:21:27 · Drukuj
Komunikat ARIMR
podpora dnia October 24 2016 10:53:28 · Drukuj
Ogłoszenie - wyjazd do kina

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Majdan Golczański organizuje, przy wsparciu finansowym z urzędu gminy, bezpłatne (autokar i bilet) wyjazdy do kina do Stalowej Woli na film „Wołyń”. Wyjazdy są zaplanowane na dzień 19.10.2016 r. (środa) i 22.10.2016 r. (sobota) na seans o godz. 17.15 Wyjazd ok. godz.16.00
Jeżeli będzie więcej chętnych to zostanie zorganizowany kolejny wyjazd.

Zapisy pod nr telefonu 664 691 796 lub bezpośrednio w urzędzie gminy albo nr telefonu 15 8 713 141.
Zachęcamy wszystkich do wyjazdu na film.

podpora dnia October 17 2016 10:40:09 · Drukuj
INFORMACJA - usuwanie azbestu
INFORMACJA
Informuję mieszkańców Gminy Jarocin o możliwości składania wniosków o dofinansowanie dopłat do utylizacji eternitu (azbestu). Dofinansowanie obejmuje demontaż płyt, ich wywóz oraz utylizację. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie finansuje zakup i montaż nowego pokrycia dachowego. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania w roku 2017 należy do dnia 31.12.2016 r. złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Jarocin.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w budynku Urzędu Gminy Jarocin w pok. 3. (wniosek)

podpora dnia October 17 2016 10:33:14 · Drukuj
Wyjazd do Kina !!!
Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Majdan Golczański organizuje dnia 15 października 2016 r. wyjazd do kina do Stalowej Woli na film „Wołyń”.

Koszt wyjazdu jest BEZPŁATNY !!!

Zapisy pod nr. tel.:- 664 691 796

podpora dnia October 10 2016 08:01:06 · Drukuj
Usuwanie wyrobów zawierających azbest -2016


„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w 2016 roku”

Gmina Jarocin zrealizowała zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w 2016 roku” współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Całkowita wartość zadania: 16 248,39 zł, w tym udział środków z:
• NFOŚiGW 8 124,19 zł
• WFOŚiGW w Rzeszowie 5 686,94 zł
• Budżetu Gminy Jarocin 2 437,26 zł
Zadaniem zostało objętych osiemnaście gospodarstw domowych, usunięto łącznie 39,775 ton materiałów azbestowych.

podpora dnia October 04 2016 12:43:38 · Drukuj
OGŁOSZENIE - szacowanie zwierząt
OGŁOSZENIE
w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt Urząd Gminy w Jarocinie ogłasza przyjmowanie do dnia 17października 2016 r. wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1161): Rzeczoznawcę wójt powołuje spośród osób, które:
1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać(druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy w Jarocinie lub ze strony internetowej Urzędu):
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji;
4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

Wniosek

Oświadczenie

podpora dnia September 28 2016 13:15:02 · Drukuj
Apel Głównego Lekarza Weterynarii
Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego do Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa, o to aby:

Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.

Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711)), a w szczególności:
- utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy (ściółki),
- wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:
wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

Przypominam, że choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki Kraju.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku dla hodowców trzody chlewnej Powiatu Niżańskiego

podpora dnia September 21 2016 09:18:36 · Drukuj
Dni fotografi przyrodniczej
podpora dnia September 01 2016 11:36:31 · Drukuj
Strona 3 z 49 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Państwo Jarocin
Idea

Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaci Pastwa Jarocin

- Historia
- Wadze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

Menu rozwijane2
Menu rozwijane2
Biegi Zwycistwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Menu rozwijane2
Klub Jedziecki Pastwa Jarocin

- Aktualnoci
- Wadze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?