Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”
Nabór wniosków w ramach projektu: „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon– Rozwój i Innowacja” informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach projektu pn.: „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”.

Wsparciem finansowym objęte zostaną inicjatywy społeczne mieszczące się w obszarach określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi: działania z zakresu pomocy społecznej, integracji, promocji zdrowia, aktywizacji zawodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury i sztuki, ekologii, kultury fizycznej, turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych przewidzianych we wspomnianej ustawie.

Odbiorcy projektu: młode organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne z terenu województwa podkarpackiego
Termin realizacji inicjatywy: od 1 czerwca do 10 grudnia 2017 roku
Okres realizacji inicjatywy: minimum 2 miesiące
Budżet projektu: 450.000,00 zł
Kwota dofinansowania inicjatywy: od 2.000 zł do 5.000 zł
Wkład własny: minimum 10 % wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego, usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy

Termin naboru wniosków: od 8 kwietnia do 8 maja 2017 roku do godziny 15:00.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e- mailowy: wnioski2017@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Formularz wniosku o dofinansowanie oraz Regulamin Projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 dostępne są na stronie internetowej projektu http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/ w zakładce „Dokumenty projektowe 2017”.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad prowadzonego konkursu dotacyjnego uzyskać można osobiście lub telefonicznie u operatorów projektu:

powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, jasielski, brzozowski, strzyżowski - szczegółowe informacje w Fundacji Fundusz Lokalny SMK, koordynator: Edyta Salnikow tel. 667 048 313, e-mail: edyta.salnikow@gmail.com

powiaty: stalowowolski, tarnobrzeski, niżański, leżajski, przeworski, lubaczowski, jarosławski - szczegółowe informacje w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, koordynator: Damian Zakrzewski, tel. 790 688 622, e-mail: nisko.fio@gmail.com

powiaty: mielecki, kolbuszowski, dębicki, ropczycko- sędziszowski, rzeszowski, łańcucki, przemyski - szczegółowe informacje w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trygon– Rozwój i Innowacja”, koordynator: Justyna Jacek, tel. 698 166 371, e-mail: szkolenia@lgd-trygon.pl

Zainteresowanych zapraszamy również na powiatowe spotkania informacyjne, których miejsca i terminy będą podane na stronie internetowej http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/ w zakładce Spotkania informacyjne.

podpora dnia April 11 2017 08:19:55 · Drukuj
Zaproszenie na spotkanie informacyjno- promocyjne
ZAPROSZENIE

Starosta Powiatu Niżańskiego wraz z Wójtem Gminy Jarocin

zapraszają Przedsiębiorców z gminy Jarocin

na spotkanie informacyjno- promocyjne Pt.

„OFERTA WSPARCIA FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORCÓW I BEZROBOTNYCH W DZIAŁANIACH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROGRAMÓW RYNKU PRACY REALIZOWANYCH W 2017 ROKU PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W NISKU”

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017r. o godz.10.00. w siedzibie GOKSTiR w Jarocinie.

Tematyka spotkania obejmować będzie:
1. Omówienie podstawowych form wsparcia wraz z warunkami wsparcia oferowanych w 2017 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3. Wskazanie źródeł finansowania programów rynku pracy w 2017r. oraz informacją na temat limitów środków finansowych na poszczególne zadania.
4. Wyjaśnienie zasad gospodarowania środkami FP, w tym wymagań dotyczących efektywności i racjonalności gospodarowania środkami FP.

podpora dnia March 31 2017 07:33:06 · Drukuj
Turniej Wiedzy Pożarniczej 2017
15 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Jarocinie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym wzięło udział 28 uczestników reprezentujących szkoły z terenu całej gminy. Turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru i innych zagrożeń, poznania tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Końcowa klasyfikacja eliminacji:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Weronika Kozdra – PSP Jarocin
2. Angelika Ajrysz – PSP Mostki-Sokale
3. Stanisław Soja – PSP Mostki-Sokale
3. Andżelika Kutyła – PSP Domostawa

II grupa wiekowa (gimnazjum)
1. Dawid Bieńko – gimnazjum Jarocin
2. Patryk Dworak – gimnazjum Jarocin
2. Kamil Pawłowski – gimnazjum Jarocin
3. Agata Słomiana – gimnazjum Jarocin

Zdobywcy pierwszych miejsc Weronika Kozdra i Dawid Bieńko wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 28 kwietnia 2017 r. w Nisku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 19 maja 2017 r. w powiecie krośnieńskim. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali ufundowane przez Wójta Gminy Jarocin upominki w postaci akcesoriów komputerowych, książek i przyborów szkolnych.

Dziękujemy organizatorom turnieju, uczestnikom i ich nauczycielom, a zwycięzcom życzymy zakwalifikowania się do eliminacji na szczeblu wojewódzkim.

podpora dnia March 21 2017 08:09:31 · Czytaj wicej · 1017 Czyta · Drukuj
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. na terenie gminy Jarocin

Na podstawie art. 2h i 2j ustawy z dnia 234 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz 1817) Wójt Gminy Jarocin ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 15 lutego 2017 r. z zakresu:

Zadanie Nr 1. „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin”,

Zadanie Nr. 2 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary”,

Zadanie Nr. 3 „Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin”,
w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

1. Klub Sportowy„LZS” Jarocin Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin 36 500 zł

2. Stowarzyszenie LZS Zdziary Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary 48 500 zł

3. CARITAS Diecezji Sandomierskiej Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin 25 000 zł

Wybrani do realizacji zadań publicznych Oferenci, winni zgłosić się w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, celem podpisania stosownych umów o wsparcie realizacji zadania.

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

podpora dnia March 14 2017 13:20:16 · Drukuj
Rozstrzygnięcie GPPiR i GPPN na 2017 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie przeprowadzonego w dniach od 04.01.2017 r. do 06.02.2017 r. naboru wniosków o przyznanie środków finansowych, na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętych dla gminy Jarocin na 2017 r.

S P R A W O Z D A N I E JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY JAROCIN Z REALIZACJI ZADANIA W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH/ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII* W ROKU 2017

podpora dnia March 01 2017 13:14:00 · Drukuj
Dzień Kobiet w Majdanie Golczańskim 2017
podpora dnia March 01 2017 08:14:32 · Drukuj
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej oraz świadczenia nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno - socjalnych na terenie gminy Jarocin w 2017 r..
podpora dnia March 01 2017 07:16:00 · Drukuj
Bal karnawałowy 2017
podpora dnia February 21 2017 17:59:20 · Drukuj
Dodatkowy nabór na bezpłatne kursy języka

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Język Twoją inwestycją w przyszłość”.

W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w kursach języka angielskiego na różnych poziomach.

Uczestnikami projektu mogą być:
• osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej i/lub,
• osoby w wieku 50 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzeg (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, woj. podkarpackie), które z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych.
Uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane:
• szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów (120 godzin zajęć, 1 spotkanie tygodniowo w okresie marzec 2017 - maj 2018, poziomy A1, A2, B1),
• podręczniki,
• możliwość uzyskania certyfikatu TELC.
Udział w projekcie jest bezpłatny w przypadku osób bezrobotnych, uczących się i niepracujących.
W przypadku osób pracujących opłata za cały kurs wynosi 114,48 zł.
Zajęcia będą prowadzone w wybranych miejscowościach z obszaru objętego wsparciem z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i preferencji uczestników projektu.
Dodatkowy nabór jest prowadzony do 24.02.2017 r.
Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2017 r. - 31.08.2018 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniencr.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.
Biuro projektu:
Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”
Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko
tel: 15 8415 305, e mail: n.c.r@wp.pl

podpora dnia February 16 2017 08:08:09 · Drukuj
Ogłoszenie na realizację zadań publicznych w 2017 r.
OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX.137.2016 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

Wójt Gminy Jarocin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:

Zadanie nr 1
„Upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin” - 36 500 zł

Zadanie nr 2
„Upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary” - 48 500 zł

Zadanie nr 3
Świadczenia nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno - socjalnych na terenie gminy Jarocin - 25 000 zł

Ogółem na realizację wymienionych zadań publicznych w roku 2017 przeznacza się kwotę 110 000 zł

I Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie realizacji zadań i udzielenie dotacji odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz 1817).
2. Dotacje udzielane będą na wsparcie realizacji zadania publicznego, którego szczegółowy zakres i warunki realizacji określone zostaną w umowie zawartej z oferentem wybranym w drodze konkursu.
3. Zleceniobiorca musi zabezpieczyć minimum 1 % wartości całkowitej kosztów realizacji zadania(więcej)

podpora dnia February 15 2017 10:19:44 · Drukuj
Zimowy zlot w Państwie Jarocin
podpora dnia February 15 2017 10:12:09 · Drukuj
Strona 3 z 52 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?