Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego
OGŁOSZENIE o wsparciu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

dot.: postępowania o wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Budowa Pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Działając na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz 450) oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr. XXVII. 187.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 r. Wójt Gminy Jarocin informuje, że po przeprowadzeniu postępowania pozakonkursowego, uznaje celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin z siedzibą 37-405 Jarocin 159, KRS 0000154063.

Uzasadnienie:
1. W dniu 29 marca 2018 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin złożyło ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Budowa Pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”
2. Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dnia 3 kwietnia 2018 r., oferta ta została opublikowana na okres 7 dni tj. do dnia 10 kwietnia 2018 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.pl, na stronie internetowej gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń, celem możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do złożonej oferty.
3. W ustalonym terminie tj. do dnia 10 kwietnia 2018 r. nie zostały wniesione żadne uwagi do przedstawionej oferty.

Działając na podstawie art.19a ust.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie informuje się, że podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwa Jarocin o wsparcie realizacji zadania nastąpi dnia 11 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak
podpora dnia April 11 2018 08:55:11 · Drukuj
Sekretarz Gminy Jarocin
Od 1 kwietnia 2018 r. funkcję Sekretarza Gminy pełni Pani Agata Pałka zastępując na tym stanowisku Panią Janinę Reichert, która przeszła na emeryturę. Pani Pałka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym. Od lutego 2002 r. pracowała w Zespole Obsługi Szkół w Jarocinie na stanowisku inspektora, następnie od marca 2005 r. pełniła obowiązki kierownika, aby od 2009 r. objąć funkcję kierownika. Pani Agata Pałka posiada odpowiednie kwalifikacje do zajmowania stanowiska Sekretarza Gminy - wykształcenie wyższe zawodowe w zakresie Finansów przedsiębiorstw i rachunkowości, a także studia wyższe magisterskie w specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi.
podpora dnia April 10 2018 09:25:15 · Drukuj
Turniej Wiedzy Pożarniczej 2018
28 marca 2018 r. w Zespole Szkół w Jarocinie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym wzięło udział 23 uczestników reprezentujących szkoły z terenu całej gminy. Turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru i innych zagrożeń, poznania tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Końcowa klasyfikacja eliminacji:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Kamila Żelazko – PSP Domostawa
2. Agata Wołoszyn – PSP Mostki-Sokale
3. Oliwier Nalepa – Szkoła Podstawowa Golce
3. Natalia Siudak – PSP Jarocin

II grupa wiekowa
1. Kamila Bielak – gimnazjum Jarocin
2. Stanisław Soja – PSP Mostki-Sokale
3. Dawid Rataj – gimnazjum Jarocin
4. Maja Czuba – PSP Domostawa
5. Gabriela Szwedo – PSP Jarocin

Zdobywcy pierwszych miejsc Kamila Żelazko i Kamila Bielaki wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 26 kwietnia 2018 r. w Nisku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali ufundowane przez Wójta Gminy Jarocin upominki w postaci akcesoriów komputerowych, książek i przyborów szkolnych.

Dziękujemy organizatorom turnieju, uczestnikom i ich nauczycielom, a zwycięzcom życzymy zakwalifikowania się do eliminacji na szczeblu wojewódzkim.

podpora dnia April 05 2018 13:20:51 · Czytaj wicej · 102 Czyta · Drukuj
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, w dniu 29 marca 2018 r. złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450) zwanej w dalszej części ustawą.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienioną organizację, na podstawie art. 19a i 19a ust.3 ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), ofertę realizacji przedmiotowego zadania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia (tj.do dnia 10 kwietnia 2018 r.) można składać uwagi osobiście, na załączonym „Formularzu uwag”, dotyczące oferty, w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37 – 405 Jarocin 159, pok. Nr 5.
podpora dnia April 03 2018 14:43:36 · Drukuj
Życzenia Wielkanocne_2018
podpora dnia March 29 2018 12:17:50 · Drukuj
Podpisanie umowy – budowa pomnika w Grabie
dzialalnosc

W dniu 2 marca 2018 r. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin Justyna Kubasiewicz i Anna Smutek podpisały umowę o przyznanie pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 złotych na realizację zadania pn: „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

podpora dnia March 21 2018 09:09:56 · Drukuj
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
W dniu 16 marca 2018 r. Wójt Gminy Zbigniew Walczak oraz Skarbnik Gminy Dorota Urban, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin”, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 688 087,00 złotych.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na w/w zadanie został wybrany Wykonawca, którym została firma EKOMEL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 21, Janów Lubelski

Wartość zadania: 2 818 824,81 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 31 sierpnia 2018 r.

podpora dnia March 21 2018 08:49:22 · Drukuj
Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Majdan Golcz.
W dniu 7 marca 2018 r. Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Jarocinie Janusz Siembida oraz Główny Księgowy Janina Mierzwa, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Majdan Golczański”, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 999 999,00 złotych.
W wyniku przeprowadzonego przetargu na w/w zadanie został wybrany Wykonawca, którym zostało Konsorcjum Firm
Lider Konsorcjum:
EKOMEL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 21, Janów Lubelski
Partner Konsorcjum:
BUSKOPOL Spółka Akcyjna ul. Kilińskiego 41, Busko – Zdrój.
Wartość zadania: 4 196 838,79 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 31 sierpnia 2018 r.
podpora dnia March 07 2018 13:25:28 · Czytaj wicej · 174 Czyta · Drukuj
Dzień Kobiet w Majdanie Golczańskim 2018
podpora dnia March 01 2018 10:29:49 · Drukuj
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. na terenie gminy Jarocin

Na podstawie art. 15, ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz 1817 ze zm.) Wójt Gminy Jarocin ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 1 lutego 2018 r. na realizację zadań z zakresu:

Zadanie Nr 1. „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin”,

Zadanie Nr. 2 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary”,

Zadanie Nr. 3 „Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin”,

podpora dnia February 27 2018 23:17:13 · Drukuj
Wynajm gruntu przy scenie plenerowej
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 21 z późn. zm.),

Wójt Gminy Jarocin informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na okres 3 lat nieruchomości w Jarocinie (obiekt użytkowy i pomieszczenia sanitarne wraz z częścią gruntu przy scenie plenerowej – dz. nr 912 w Jarocinie), z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii i punktu informacji turystycznej.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Jarocin 159.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu do przetargu wynosi 424,00 zł netto (+ 23% VAT).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2018r. o godz.10oo w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie (pokój nr 4).

Wadium w kwocie 300,00 zł należy wpłacić w terminie do dnia 20.03.2018r.

Szczegółowe informacje o przetargu i nieruchomości można uzyskać w UG Jarocin, pok. nr 4, tel. (15) 8713-141 lub 113 wew. 25.

podpora dnia February 26 2018 12:46:25 · Drukuj
Strona 3 z 59 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?