Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Komunikat koronowirus
podpora dnia March 12 2020 08:47:01 · Drukuj
Zawieszenie zajęć w szkołach
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na terenie całego kraju zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkole, wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Jarocin i inne podmioty, nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przedszkolu i szkołach podstawowych w dniach 12 i 13 marca 2020 r. będą odbywały się tylko zajęcia opiekuńcze.
Od poniedziałku, tj. 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkół.
agatapalka dnia March 12 2020 08:02:30 · Drukuj
Zmiana wysokości stawek za odpady komunalne
Wójt Gminy Jarocin zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjętymi przez Radę Gminy Jarocin w dniu 7 lutego 2020 r. uchwałą Nr XIV.110.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że koszty związane z funkcjonowaniem systemu w całości pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie całości kosztów potrzebnych na realizację nałożonego na gminę zadania.
Wysokość stawek obowiązujących od 1 kwietnia 2020 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:
- 12,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny po odliczeniu ulgi za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne (m.in. liście, skoszona trawa, resztki roślinne, odpadki kuchenne pochodzenia organicznego),
- 15,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (jeśli nie posiadamy kompostownika).
W przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Jarocin określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę podwyższoną, która wynosi dwukrotną wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy.
W związku z wejściem obowiązkowej segregacji odpadów oraz możliwości obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do uchwały Nr XIV.111.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na NOWY NUMER KONTA
53 9434 1025 2006 1691 5102 0045

Nowy wzór deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy Jarocin pokój nr 6, u Sołtysów oraz na stronie internetowej www.jarocin.ug.pl zakładka gospodarowanie odpadami. Deklaracje należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Jarocin pokój nr 6 lub u Sołtysa.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak
agatapalka dnia March 12 2020 07:51:14 · 0 Komentarzy · 129 Czyta · Drukuj
100 Lat Pani Weroniki Nalepa ze Zdziar
Weronika Nalepa mieszkanka wsi Zdziary w gminie Jarocin 03 marca 2020 r. świętowała swoje 100-tne urodziny. Urodziła się w Studzieńcu. Jej rodzicami byli Wawrzyniec i Franciszka zd. Jachim. Miała 7-cioro rodzeństwa: czterech braci i trzy siostry. Siostra Józefa młodsza o 3 lata zamieszkuje w Stalowej Woli, a brat Antoni zmarł w wieku 96 lat. W 1945 r. wyszła za mąż za Franciszek Nalepa i zamieszkała w Zdziarach. Małżonkowie mieli dwie córki i trzech synów. Doczekała się 10 wnuków i 6 prawnuków. Mąż Pani Weroniki zmarł w 1995 r. w wieku 83 lat. Jubilatka do dziś jest sprawna fizycznie. Interesuje się polityką i ogląda telewizję. Z okazji urodzin jubilatkę odwiedzili: Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Przewodnicząca Rady Gminy Aniela Olszówka, Przewodnicząca Kierownik USC Alicja Habuda-Cichoń, Starosta Powiatu Niżańskiego Adam Mach, członek zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora, Kierownik KRUS Nisko Paweł Tofil, sołtys wsi Zdziary Mazur Lucyna.
podpora dnia March 06 2020 12:00:16 · Czytaj wicej · 232 Czyta · Drukuj
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Budowa strefy aktywności lokalnej w Domostawie”

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, w dniu 04 marca 2020 r. złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Budowa strefy aktywności lokalnej w Domostawie”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienioną organizację, na podstawie art. 19a ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), ofertę realizacji przedmiotowego zadania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 16 kwietnia 2020 r.) można składać uwagi osobiście, na załączonym „Formularzu uwag”, dotyczące oferty, w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37 – 405 Jarocin 159, pok. Nr 5.

podpora dnia March 06 2020 11:57:03 · Drukuj
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. na terenie gminy Jarocin

Na podstawie art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz 688 ze zm.) Wójt Gminy Jarocin ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 7 lutego 2020 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu:

podpora dnia March 04 2020 18:02:08 · Drukuj
Rozstrzygnięcie z naboru wniosków
Rozstrzygnięcie w sprawie przeprowadzonego w dniach od 08.01.2020 r. do 10.02.2020 r. naboru wniosków o przyznanie środków finansowych, na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętych dla Gminy Jarocin na 2020 r.
podpora dnia February 21 2020 10:30:40 · Drukuj
Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich
Powiat Niżański wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Nisku organizuje szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Tematem szkolenia będzie: „Produkcja żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich a nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Celem szkolenia będzie przybliżenie zasad bezpiecznej produkcji żywności w celu zapobiegania występowaniu zatruć pokarmowych, będących następstwem nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny podczas przygotowywania potraw oraz przedstawienie możliwości nadzoru nad działającymi Kołami Gospodyń Wiejskich przez organy urzędowej kontroli żywności. Szkolenie odbędzie się dnia 11 marca 2020 r. o godz. 12.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Osobą do kontaktu ze strony Starostwa Powiatowego w Nisku jest Danuta Cieślak – Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, tel. 15 841 27 00 w. 221 Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Prosimy o zgłaszanie chętnych do udziału w szkoleniu, nie więcej niż 2-3 osoby z Koła, na załączonym poniżej Formularzu zgłoszeniowym.

agatapalka dnia February 21 2020 09:24:33 · Drukuj
Rozpoczęcie montażu odnawialnych źródeł energii
Uprzejmie informujemy, iż w ramach zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Jarocin” firma:
1. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. przystępuje do montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.
2. Konsorcjum firm w składzie: NIKMAR, RAKOCZY Stal Sp. z o.o., RAKOCZY Sp. J. przystępuje do montażu kotłów na biomasę.
Wykonawca będzie ustalał termin montażu z poszczególnymi mieszkańcami telefonicznie. Montaż instalacji będzie wykonywany jedynie w tych lokalizacjach gdzie właściciele wywiązali się ze zobowiązań finansowych w stosunku do gminy tj. uiścili pełną kwotę wkładu własnego.
Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania wykonuje: PRO-IN-TECH Dorota Lubas ul. Strzelnicza 20/2, 35-103 Rzeszów, tel. 694 479 354
agatapalka dnia February 21 2020 09:15:31 · 0 Komentarzy · 169 Czyta · Drukuj
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych, , przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie, w formie wspierania.
Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Wójt Gminy Jarocin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy w formie wspierania.
Kandydaci na członków Komisji Konkursowej winni spełniać następujące warunki:
1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,
2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej,
3. posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy.
4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.),
5. przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności. Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin
Do zadań komisji konkursowej należy:
1. Udział w posiedzeniu Komisji w wyznaczonym terminie,
2. ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
Zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) i złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie, pokój nr 5, w formie pisemnej, w terminie do dnia 27 lutego 2020 roku.
Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Bąk - Inspektor ds. kancelaryjno- technicznych i działalności gospodarczej, pod nr tel. 15 8713141.
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
podpora dnia February 19 2020 09:31:20 · Drukuj
Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Golcach
Gmina Jarocin ma z czego być dumna. Zaangażowanie szkolnej społeczności w drugą edycję „Szkolnych Przygód Gangu Słodziaków” zostało dostrzeżone przez kapitułę Jury konkursowego, które nagrodziło pracę ze Szkoły Podstawowej Fundacji "ELEMENTARZ" z oddziałem przedszkolnym im. Św. Stanisława Kostki w Golcach.

Zadanie konkursowe polegało na przeprowadzeniu w szkole Dnia Głośnego Czytania oraz przygotowaniu wspólnie z dziećmi ekologicznej dekoracji uświetniającej wydarzenie. Dzięki nieprzeciętnej aktywności wychowawców, Szkoła Fundacji "ELEMENTARZ" z oddziałem przedszkolnym im. Św. Stanisława Kostki w Golcach otrzymała od Biedronki nagrodę w postaci pakietu nagród rzeczowych dla dzieci i opiekuna wyróżnionej klasy. Z całego kraju do konkursu Biedronki napłynęło blisko 3,5 tys. zgłoszeń.

agatapalka dnia February 10 2020 07:33:51 · Drukuj
Strona 3 z 73 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?