Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

ZDZIARY W KAZIMIERZU DOLNYM
dzialalnoscZDZIARY W KAZIMIERZU DOLNYM I W MAGICZNYCH OGRODACH W JANOWCU

19 maja 2017 roku wyruszyliśmy na długo wyczekiwaną przez wszystkich wycieczkę do Kazimierza Dolnego i Magicznych Ogrodów w Janowcu. Pogoda dopisała w 100%, więc w pełni mogliśmy korzystać z wszystkich zaplanowanych na ten dzień atrakcji.
Droga upłynęła nam bardzo szybko i wesoło a zadbały o to nasze małe artystki z klas 0-I, które czas podróży wypełniły śpiewając różne muzyczne hity. Po spotkaniu z panią przewodnik udaliśmy się na spacer brzegiem Wisły i uliczkami Kazimierza Dolnego. Wysłuchaliśmy wielu legend i opowieści związanych z tymi miejscami, między innymi tej, dotyczącej psa Werniksa, którego brązowy posąg znajduje się na kazimierskim rynku. Jak powiedziała nasza pani przewodnik: każdy, kto chce wrócić do Kazimierza powinien pogłaskać psa po nosku. Oczywiście, dołączyliśmy do całej rzeszy turystów, którym marzy się ponowne spotkanie z tak pięknym miastem i żaden z naszych wycieczkowiczów nie przeszedł obojętnie wobec Werniksa.

podpora dnia June 09 2017 14:46:59 · Czytaj wicej · 93 Czyta · Drukuj
Ćwiczenia pk. „RENEGADE-SAREX 17/1

Wójt Gminy Jarocin - Szef Obrony Cywilnej Gminy informuje, że w dniach 06 - 08 czerwca 2017 r. na terenie Gminy Jarocin zostanie przeprowadzony gminny trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE-SAREX 17/1”.

W ramach treningu w dniach 06 – 08 czerwca 2017 r. między godz. 9.00 a 17.00 , po otrzymaniu określonych wytycznych zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY JAROCIN
Zbigniew Walczak
podpora dnia June 08 2017 12:08:17 · Drukuj
Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego
OGŁOSZENIE

o powierzeniu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

dot.: postępowania o powierzenie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”
Działając na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(tj. Dz.U. z 2016 r. poz 239 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr. XIX. 137.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 r. Wójt Gminy Jarocin informuje, że po przeprowadzeniu postępowania pozakonkursowego, uznaje celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin z siedzibą 37-405 Jarocin 159, KRS 0000154063.

Uzasadnienie:
1. W dniu 18 maja 2017 r.. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin złożyło ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”.
2. Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dnia 25 maja 2017 r., oferta ta została opublikowana na okres 7 dni w biuletynie informacji publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.pl, na stronie internetowej gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń, celem możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag.
3. W ustalonym terminie tj. do dnia 01 czerwca 2017 r. nie zostały wniesione żadne uwagi do przedstawionej oferty.

Działając na podstawie art.19a ust.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie informuje się, że podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwa Jarocin o wsparcie realizacji zadania nastąpi do dnia 12 czerwca 2017 r.

podpora dnia June 05 2017 21:37:41 · Drukuj
Do wynajęcia obiekt użytkowy nad zalewem
INFORMACJA

Wójt Gminy Jarocin o f e r u j e do wynajęcia obiekt użytkowy o pow. 24,60 m2 przy scenie plenerowej w Jarocinie wraz z pomieszczeniami sanitarnymi usytuowanymi w obiekcie sceny plenerowej oraz przyległym terenem o pow. 1000m2, z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii i punktu informacji turystycznej, w okresie od czerwca do września br.

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi: 650,00 zł netto (+ 23% VAT) Dodatkowe opłaty to koszty zużycia energii elektrycznej, wody, opłat za kanalizację i odbiór odpadów.

Wnioski o najem należy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Jarocin 159, 37-405 Jarocin lub e-mail: jarocin@kki.pl, w terminie do dnia 12.06.2017r.
W przypadku gdy o najem będzie ubiegać się więcej niż jeden podmiot, zostanie przeprowadzona licytacja.
Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w UG Jarocin, pok. nr 4, tel. (15) 8713-141 wew. 25.

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

podpora dnia June 02 2017 12:36:32 · Drukuj
Dzień Dziecka w Majdanie Golczańskim 2017
podpora dnia May 30 2017 10:42:29 · Drukuj
„Żyjmy zdrowo na sportowo”
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo” Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, w dniu 18 maja 2017 r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Żyjmy zdrowo na sportowo”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 239 ze zmianami) zwanej w dalszej części ustawą.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienioną organizację, na podstawie art. 19a i 19a ust.3 ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), ofertę realizacji przedmiotowego zadania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 01 czerwca 2017 r.) można składać uwagi osobiście, na załączonym „Formularzu uwag”, dotyczące oferty w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37 – 405 Jarocin 159, pok. Nr 5.

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

W załączeniu:
- oferta
- formularz uwag
jkubasiewicz dnia May 25 2017 13:29:34 · Drukuj
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarocinie
W Urzędzie Gminy w Jarocinie 4 maja 2017 r. Wójt Gminy Zbigniew Walczak oraz Skarbnik Gminy Dorota Urban, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum Firm
Lider Konsorcjum:
EKOMEL Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 21, Janów Lubelski
Partner Konsorcjum:
B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska ul. Sikorskiego 2C, Pruszcz Gdański.

Wartość zadania: 3.245.300,03 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 listopad 2017 r.

podpora dnia May 16 2017 14:17:15 · Drukuj
Kolejna edycja konkursu "Złota Wiewiórka"
Wójt Gminy Jarocin zaprasza mieszkańców gminy Jarocin do zgłaszania kandydatów w kolejnej edycji konkursu „Złota wiewiórka”.
Nagroda Wójta Gminy Jarocin pn. „Złota wiewiórka” ma na celu uhonorowanie wyróżniających się twórców kultury, działaczy społecznych, przedsiębiorców, rolników, nauczycieli, wychowawców, sportowców, organizacji, instytucji, grup nieformalnych lub osób z terenu Gminy Jarocin lub działających na rzecz Gminy Jarocin w tworzeniu i upowszechnianiu kultury, działalności społecznej, samorządowej, w dziedzinie sportu i turystyki, działalności gospodarczej, w tym rolniczej.

Wniosek do konkursu „Złota wiewiórka” należy złożyć w terminie do 15 lipca 2017 w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie lub za pośrednictwem poczty - możemy pobrać go TU

Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Jarocin pn."Złota wiewiórka” - do pobrania

podpora dnia May 12 2017 10:18:31 · Drukuj
LGD- ogłoszenie o naborze wniosków
Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w dniu 11 maja 2017 r. zamieści ogłoszenie o naborze wniosków, natomiast w terminie od 26 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. przeprowadzi nabór wniosków na dofinansowanie realizacji operacji w ramach przedsięwzięć:

1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej;
2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2 Lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych;
3. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne.

Powyższe nabory realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

O środki na realizację operacji w ramach wskazanych działań mogą ubiegać się podmioty oraz osoby fizyczne z terenu powiatu niżańskiego.

Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji wnioskodawcy, którzy uczestniczą w spotkaniach informacyjnych otrzymają dodatkowe punkty przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach w/w naborów.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach informacyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem.

podpora dnia May 10 2017 13:47:45 · Drukuj
Informacja - kanał technologiczny
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) informuję, iż przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne pn.: Budowa drogi gminnej Jarocin – Zadworze II – zakres obejmuje odcinek długości ok. 800 mb.
W ramach realizacji wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w terminie 60 dni od dnia niniejszej informacji na stronie internetowej podmiot zainteresowany zgłosi udostępnienie takiego kanału. Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.
Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
Gmina Jarocin
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych – kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
• urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
• linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.
Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono kanału innym podmiotom – art. 39 ust. 6b w/w ustawy.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanych przedsięwzięć Gmina Jarocin nie będzie lokalizowała w/w kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 39, ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.
Niniejsza informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.jarocin.ug.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl
WÓJT GMINY
Zbigniew Walczak
jkubasiewicz dnia April 14 2017 11:22:54 · Drukuj
Życzenia Wielkanocne 2017
podpora dnia April 12 2017 07:38:07 · Drukuj
Strona 2 z 52 < 1 2 3 4 5 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?