Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
Menu rozwijane2
Walory rodowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Jasełka - 2016
Ostatnia niedziela Adwentu, czyli 18 grudnia bieżącego roku, była w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Golcach dniem szczególnym. Już przed godziną 13 szkolny korytarz zaczął się zapełniać gośćmi. Mieszkańcy Golc licznie zgromadzili się, by wspólnie obejrzeć przedstawienie Jasełkowe. Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Bogusław Pieróg – radny i sołtys Golc.
Uroczystość ta rozpoczęła się od nastrojowej kolędy Cicha noc, którą usłyszeliśmy także w wersji anglojęzycznej. Historię narodzenia Jezusa przedstawili uczniowie naszej szkoły, a przygotował ich ksiądz Mirosław Nakonieczny. Obowiązkowo była Święta Rodzina, Trzej Królowie, aniołowie, pasterze, a nawet gospodarze betlejemskich domostw. Między poszczególnymi scenkami inscenizacji uczniowie śpiewali kolędy. Oczywiście nie zabrakło naszych małych przedszkolaków. Zaśpiewali oni pastorałkę zapraszając w ten sposób Małego Jezuska do swoich domów. Na koniec głos zabrał ksiądz katecheta i pani dyrektor Joanna Kuziora, którzy złożyli bożonarodzeniowe życzenia wszystkim zgromadzonym.
Z pewnością należy wspomnieć także o fantastycznej scenografii i kostiumach. Betlejemską szopkę wykonał pan Jan Bieńko jako dar serca. Obok swoje miejsce miała wspaniała choinka ślicznie przystrojona światełkami, bombkami i łańcuchami, a całość zwieńczał ogromny napis Maleńka Miłość w żłobie śpi i świecące wokoło gwiazdki.
Z pewnością Jasełka przygotowały wszystkich na nadchodzący czas Bożego Narodzenia, a wspólne kolędowanie wprawiło w niepowtarzalny, świąteczny nastrój. Boże Narodzenie, to najpiękniejsze Święta spośród wszystkich świąt, pełne dobrych uczuć, pachnące piernikiem i choinką oraz rozbrzmiewające kolędą.
podpora dnia December 27 2016 10:47:15 · Czytaj wicej · 488 Czyta · Drukuj
Życzenia Bożonarodzeniowe -2016
podpora dnia December 22 2016 11:18:58 · Drukuj
Budowa drogi Mostki-Bukowa – Mostki-Sokale
Budowa wraz z przebudową drogi gminnej Mostki Bukowa – Mostki Sokale

W listopadzie 2016 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wraz z przebudową drogi gminnej Mostki Bukowa – Mostki Sokale” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przedsięwzięcie polegało na budowie drogi gminnej o długości 2382 mb i obejmowało:
1.Roboty przygotowawcze.
2. Roboty ziemne.
3. Odwodnienie korpusu drogowego.
4. Podbudowy.
5. Nawierzchnie.
6. Roboty wykończeniowe.
oraz przebudowie drogi gminnej na długości 404mb i obejmowało:
1. Roboty przygotowawcze.
2. Podbudowy z kruszywa i tłucznia kamiennego.
3. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych.
4. Pobocza gruntowe: ścinanie, uzupełnianie i ich naprawa.
5. Oznakowanie pionowe.

Wykonawcą w/w zadania było: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o. z Rudnej Małej
Całkowita wartość zadania wyniosła: 997 216,69 PLN w tym udział środków:
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 634 528,00 PLN
• Gmina Jarocin 332 688,69 PLN (w tym 30 000,00 PLN Nadleśnictwo Rozwadów)

Zrealizowane przedsięwzięcie poprawi infrastrukturę drogową, która przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz lepszych warunków życia mieszkańców.

podpora dnia December 21 2016 07:49:02 · Czytaj wicej · 495 Czyta · Drukuj
Informacje o zanieczyszczeniu powietrza pyłem.
Zachęcamy do zapoznania się z Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce (PDF).
podpora dnia December 15 2016 11:08:55 · Drukuj
Spotkania Wigilijne w Majdanie - 2016
podpora dnia December 08 2016 20:45:49 · Drukuj
Pani Anielo 200 lat !!!
Pani Aniela Sołtyska z Katów w gminie Jarocin w czwartek 1 grudnia 2016 r. świętowała 106 urodziny. Z tej, tak wyjątkowej okazji jubilatkę odwiedzili wójt gminy Zbigniew Walczak, kierownik USC Alicja Habuda-Cichoń, przewodniczący Rady Gminy w Jarocinie Bogusław Iskra oraz sołtys wsi Katy Genowefa Pieróg. Goście oprócz bukietu kwiatów złożyli jubilatce bukiet wspaniałych życzeń.

Jubilatka niezmiennie cieszy się dobrym zdrowiem. Jej recepta na długowieczność to zdrowe odżywianie i spokojny tryb życia. Według portalu internetowego „Najstarsi Polacy” Pani Aniela w województwie podkarpackim zajmuje trzecie miejsce. Starsze od niej są dwie panie urodzone w 1909 roku.

podpora dnia December 06 2016 14:56:44 · Czytaj wicej · 493 Czyta · Drukuj
OGŁOSZENIE o powierzeniu realizacji zadania
OGŁOSZENIE o powierzeniu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym dot.: postępowania o wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. „Treningi grupy juniorów Stowarzyszenia LZS Jarocin”
Działając na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(tj. Dz.U. z 2016 r. poz 239) oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr. XXVIII.197.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w latach 2014 do 2016 r. Wójt Gminy Jarocin informuje, że po przeprowadzeniu postępowania pozakonkursowego uznaje celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „LZS” Jarocin z siedzibą 37-405 Jarocin 150, Nr. 8 w ewidencji stowarzyszeń Starosty Powiatowego w Nisku Uzasadnienie:
1. W dniu 16 listopada 2016 r.. Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „LZS” Jarocinzłożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Treningi grupy juniorów Stowarzyszenia LZS Jarocin”
2. Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dnia 17 listopada 2016 r. oferta ta została opublikowana na okres 7 dni w biuletynie informacji publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.pl, na stronie internetowej gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń, celem możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag. 3. W ustalonym terminie tj. do dnia 24 listopada 2016 r. nie zostały wniesione żadne uwagi do przedstawionej oferty.
Działając na podstawie art.19a ust.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie informuje się, że podpisanie umowy ze StowarzyszeniemLudowy Zespół Sportowy „LZS” Jarocin o wsparcie realizacji zadania nastąpi do dnia 28 listopada 2016 r.
Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak
podpora dnia November 25 2016 15:02:31 · Drukuj
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Treningi grupy juniorów Stowarzyszenia LZS Jarocin”

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „LZS” Jarocin, 37 – 405 Jarocin 150, w dniu 16 listopada 2016 r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Treningi grupy juniorów Stowarzyszenia LZS Jarocin”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 239 ze zmianami) zwanej w dalszej części ustawą.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienione stowarzyszenie, na podst. art. 19a ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), zamieszcza się ofertę realizacji przedmiotowego zadania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 24 listopada 2016 r.) można składać uwagi osobiście, na załączonym „Formularzu uwag”, dotyczące oferty w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37 – 405 Jarocin 159, pok. Nr 5.

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

W załączeniu:
- oferta
- formularz uwag
podpora dnia November 17 2016 12:10:50 · Drukuj
Przebudowa drogi Golce – Dębowe – Rusiny
W dniu 11 października 2016 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 102211R Golce – Dębowe – Rusiny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie drogi gminnej na długości 906mb i obejmowało:
1. Roboty przygotowawcze.
2. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
3. Podbudowa z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego.
4. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych.
5. Pobocza gruntowe: ścinanie, uzupełnienie i ich naprawa.
6. Oznakowanie pionowe.

Wykonawcą w/w zadania było: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o. z Rudnej Małej
Całkowita wartość zadania wyniosła: 230 447,62 PLN w tym udział środków:
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 146 633,00 PLN
• Gmina Jarocin 83 814,62 PLN

Zrealizowane przedsięwzięcie poprawi infrastrukturę drogową, która przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz lepszych warunków życia mieszkańców. Przebudowa tego odcinka drogi pozwoli otworzyć całą pętlę drogi nr 102211R dla komunikacji.

podpora dnia November 17 2016 08:28:34 · Czytaj wicej · 278 Czyta · Drukuj
Budowa drogi Majdan Golczański – Babie Laski – Knieja
W październiku 2016 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Majdan Golczański – Babie Laski – Knieja” współfinansowanego przez Wojewodę Podkarpackiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz Powiat Niżański.
Przedsięwzięcie polegało na budowie nowej drogi o długości 1328 mb i obejmowało:
1. Roboty przygotowawcze i ziemne.
2. Podbudowę (jezdnia + zjazdy).
3. Nawierzchnię (jezdnia + zjazdy).
4. Przepusty.
5. Roboty wykończeniowe.
6. Oznakowanie.

Wykonawcą w/w zadania był: WOD-BUD Sp. z o. o. z Kraśnika


Całkowita wartość zadania wyniosła: 749 355,03 PLN w tym udział środków:
• Wojewody Podkarpackiego 374 677,00 PLN
• Powiatu Niżańskiego 189 736,00 PLN
• Gminy Jarocin 184 942,03 PLN

podpora dnia November 15 2016 13:00:48 · Czytaj wicej · 261 Czyta · Drukuj
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu
O g ł o s z e n i e

w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XXVII.185.2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jarocin w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Jarocin przedkłada do konsultacji p r o j e k t „Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” – zwany dalej „Programem”.

Obowiązek uchwalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego Programu, oraz jego konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016, poz. 239 ze zmianami).

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu gminy Jarocin, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji:

1. termin wyrażenia opinii upływa w dniu 18 listopada 2016 r.,

2. propozycje dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy wyrazić pisemnie korzystając z załączonego formularza uwag do projektu i złożyć w następujący sposób:

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. Nr 5,

- wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159 – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy,

Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu” udostępniona zostanie na stronie internetowej Gminy Jarocin www.jaroci.ug.pl.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest p. Małgorzata Bąk – podinspektor ds. kancelaryjno – technicznych i ewidencji działalności gospodarczej

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

Załączniki:

Program

Formularz uwag

stanko dnia November 08 2016 08:42:27 · Drukuj
Strona 2 z 49 < 1 2 3 4 5 > >>
Państwo Jarocin
Idea

Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaci Pastwa Jarocin

- Historia
- Wadze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

Menu rozwijane2
Menu rozwijane2
Biegi Zwycistwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Menu rozwijane2
Klub Jedziecki Pastwa Jarocin

- Aktualnoci
- Wadze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?